Analyseinvest AS
Juridisk navn:  Analyseinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71673319
John Allans Gate 9 John Allans Gate 9 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 941790682
Aksjekapital: 1.063.800 NOK
Etableringsdato: 12/22/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
261.04%
Egenkapital  
  
250.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 9.809.000 -6.091.000 -431.000 -270.000 -5.697.000
Egenkapital: 13.723.000 3.914.000 10.005.000 10.436.000 10.707.000
Regnskap for  Analyseinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 13.000 -39.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat -29.000 13.000 -39.000 -20.000 -19.000
Finansinntekter 10.595.000 -5.552.000 691.000 1.761.000 3.400.000
Finanskostnader -758.000 -551.000 -1.083.000 -2.012.000 -9.078.000
Finans 9.837.000 -6.103.000 -392.000 -251.000 -5.678.000
Resultat før skatt 9.809.000 -6.091.000 -431.000 -270.000 -5.697.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.809.000 -6.091.000 -431.000 -270.000 -5.697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.148.000 14.473.000 20.475.000 20.522.000 21.055.000
Sum omløpsmidler 1.503.000 310.000 32.000 32.000 500.000
Sum eiendeler 25.651.000 14.783.000 20.507.000 20.554.000 21.555.000
Sum opptjent egenkapital 12.660.000 2.851.000 8.941.000 9.372.000 9.643.000
Sum egenkapital 13.723.000 3.914.000 10.005.000 10.436.000 10.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.927.000 10.869.000 10.502.000 10.118.000 10.848.000
Sum gjeld og egenkapital 25.651.000 14.784.000 20.507.000 20.554.000 21.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 13.000 -39.000 -20.000 -19.000
Driftskostnader -29.000 13.000 -39.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat -29.000 13.000 -39.000 -20.000 -19.000
Finansinntekter 10.595.000 -5.552.000 691.000 1.761.000 3.400.000
Finanskostnader -758.000 -551.000 -1.083.000 -2.012.000 -9.078.000
Finans 9.837.000 -6.103.000 -392.000 -251.000 -5.678.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.809.000 -6.091.000 -431.000 -270.000 -5.697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.148.000 14.473.000 20.475.000 20.522.000 21.055.000
Sum anleggsmidler 24.148.000 14.473.000 20.475.000 20.522.000 21.055.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 468.000 468.000 500.000 500.000 500.000
Sum investeringer 1.035.000 -158.000 -469.000 -469.000 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.503.000 310.000 32.000 32.000 500.000
Sum eiendeler 25.651.000 14.783.000 20.507.000 20.554.000 21.555.000
Sum opptjent egenkapital 12.660.000 2.851.000 8.941.000 9.372.000 9.643.000
Sum egenkapital 13.723.000 3.914.000 10.005.000 10.436.000 10.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 0 0 0 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.901.000 10.869.000 10.502.000 10.118.000 10.830.000
Sum kortsiktig gjeld 11.927.000 10.869.000 10.502.000 10.118.000 10.848.000
Sum gjeld og egenkapital 25.651.000 14.784.000 20.507.000 20.554.000 21.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.424.000 -10.559.000 -10.470.000 -10.086.000 -10.348.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0 0.1
Soliditet 53.5 26.5 48.8 50.8 49.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0.4
Gjeldsgrad 0.9 2.8 1 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 41.2 -37.5 3.2 8.5 15.7
Signatur
23.10.2013
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex