Amv Invest As
Juridisk navn:  Amv Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38159810
Lundevegen 42 Lundevegen 42 Fax: 38159811
4708 Vennesla 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 984023278
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Regnskapsfører: Konsulentfruene As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-53.33%
Egenkapital  
  
-16.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 408.000 408.000 408.000 1.808.000 5.322.000
Resultat: 56.000 120.000 79.000 1.451.000 414.000
Egenkapital: 4.194.000 5.050.000 4.952.000 4.883.000 3.784.000
Regnskap for  Amv Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 408.000 408.000 408.000 1.808.000 5.322.000
Driftskostnader -295.000 -230.000 -266.000 -292.000 -5.148.000
Driftsresultat 113.000 178.000 142.000 1.515.000 175.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 314.000
Finanskostnader -57.000 -59.000 -63.000 -67.000 -75.000
Finans -56.000 -59.000 -63.000 -65.000 239.000
Resultat før skatt 56.000 120.000 79.000 1.451.000 414.000
Skattekostnad -12.000 -21.000 -11.000 -352.000 -57.000
Årsresultat 44.000 98.000 68.000 1.099.000 357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.872.000 5.801.000 5.958.000 6.657.000 3.780.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 827.000 654.000 58.000 2.770.000
Sum eiendeler 5.908.000 6.628.000 6.612.000 6.715.000 6.550.000
Sum opptjent egenkapital 3.744.000 4.600.000 4.502.000 4.433.000 3.334.000
Sum egenkapital 4.194.000 5.050.000 4.952.000 4.883.000 3.784.000
Sum langsiktig gjeld 1.662.000 1.477.000 1.636.000 1.813.000 1.660.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 101.000 25.000 18.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 5.909.000 6.628.000 6.613.000 6.714.000 6.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 5.322.000
Andre inntekter 408.000 408.000 408.000 1.808.000 0
Driftsinntekter 408.000 408.000 408.000 1.808.000 5.322.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.459.000
Lønninger 0 0 0 0 -2.885.000
Avskrivning -165.000 -142.000 -180.000 -180.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -88.000 -86.000 -112.000 -627.000
Driftskostnader -295.000 -230.000 -266.000 -292.000 -5.148.000
Driftsresultat 113.000 178.000 142.000 1.515.000 175.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 314.000
Finanskostnader -57.000 -59.000 -63.000 -67.000 -75.000
Finans -56.000 -59.000 -63.000 -65.000 239.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 98.000 68.000 1.099.000 357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 331.000 118.000 259.000 439.000 618.000
Sum varige driftsmidler 334.000 118.000 259.000 439.000 618.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.539.000 5.683.000 5.699.000 6.218.000 3.155.000
Sum anleggsmidler 4.872.000 5.801.000 5.958.000 6.657.000 3.780.000
Varebeholdning 0 0 0 0 95.000
Kundefordringer 0 42.000 0 0 1.303.000
Andre fordringer 11.000 14.000 11.000 4.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 796.000 770.000 643.000 54.000 1.220.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 827.000 654.000 58.000 2.770.000
Sum eiendeler 5.908.000 6.628.000 6.612.000 6.715.000 6.550.000
Sum opptjent egenkapital 3.744.000 4.600.000 4.502.000 4.433.000 3.334.000
Sum egenkapital 4.194.000 5.050.000 4.952.000 4.883.000 3.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 116.000 137.000 185.000 256.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.662.000 1.477.000 1.636.000 1.813.000 1.660.000
Leverandørgjeld 11.000 14.000 7.000 1.000 166.000
Betalbar skatt 33.000 70.000 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 15.000 16.000 16.000 605.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 101.000 25.000 18.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 5.909.000 6.628.000 6.613.000 6.714.000 6.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 983.000 726.000 629.000 40.000 1.664.000
Likviditetsgrad 1 19.5 8.2 26.2 3.2 2.5
Likviditetsgrad 2 19.5 8.2 26.2 3.2 2.5
Soliditet 7 76.2 74.9 72.7 57.8
Resultatgrad 27.7 43.6 34.8 83.8 3.3
Rentedekningsgrad 2 3 2.3 22.6 6.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.7 2.1 22.6 7.5
Signatur
30.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex