Alfred K Grevstad`s Eftf AS
Juridisk navn:  Alfred K Grevstad`s Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55546980
Heiane 2B Heiane 2B Fax:
5131 Nyborg 5131 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912084426
Aksjekapital: 1.005.335 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/19/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Forretningsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.61%
Resultat  
  
605%
Egenkapital  
  
3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 810.000 568.000 526.000 496.000 429.000
Resultat: 101.000 -20.000 -58.000 29.000 13.000
Egenkapital: 2.562.000 2.479.000 2.699.000 2.757.000 2.729.000
Regnskap for  Alfred K Grevstad`s Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 810.000 568.000 526.000 496.000 429.000
Driftskostnader -729.000 -544.000 -564.000 -463.000 -390.000
Driftsresultat 81.000 25.000 -38.000 33.000 38.000
Finansinntekter 33.000 6.000 337.000 290.000 145.000
Finanskostnader -12.000 -52.000 -356.000 -294.000 -170.000
Finans 21.000 -46.000 -19.000 -4.000 -25.000
Resultat før skatt 101.000 -20.000 -58.000 29.000 13.000
Skattekostnad -18.000 -1.000 0 0 13.000
Årsresultat 83.000 -21.000 -58.000 28.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.393.000 2.089.000 1.871.000 1.931.000 2.217.000
Sum omløpsmidler 596.000 772.000 1.268.000 1.228.000 922.000
Sum eiendeler 2.989.000 2.861.000 3.139.000 3.159.000 3.139.000
Sum opptjent egenkapital 1.557.000 1.473.000 1.694.000 -244.000 -272.000
Sum egenkapital 2.562.000 2.479.000 2.699.000 2.757.000 2.729.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 112.000 146.000 190.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 271.000 294.000 211.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 2.989.000 2.861.000 3.139.000 3.158.000 3.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 496.000 0
Andre inntekter 810.000 568.000 526.000 0 429.000
Driftsinntekter 810.000 568.000 526.000 496.000 429.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -687.000 -493.000 -493.000 -422.000 -331.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -51.000 -71.000 -41.000 -59.000
Driftskostnader -729.000 -544.000 -564.000 -463.000 -390.000
Driftsresultat 81.000 25.000 -38.000 33.000 38.000
Finansinntekter 33.000 6.000 337.000 290.000 145.000
Finanskostnader -12.000 -52.000 -356.000 -294.000 -170.000
Finans 21.000 -46.000 -19.000 -4.000 -25.000
Konsernbidrag -143.000 -117.000 -141.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 -21.000 -58.000 28.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.393.000 2.089.000 1.871.000 1.931.000 2.217.000
Sum anleggsmidler 2.393.000 2.089.000 1.871.000 1.931.000 2.217.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 393.000 354.000 262.000 204.000 136.000
Andre fordringer 0 0 255.000 325.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 204.000 418.000 751.000 699.000 786.000
Sum omløpsmidler 596.000 772.000 1.268.000 1.228.000 922.000
Sum eiendeler 2.989.000 2.861.000 3.139.000 3.159.000 3.139.000
Sum opptjent egenkapital 1.557.000 1.473.000 1.694.000 -244.000 -272.000
Sum egenkapital 2.562.000 2.479.000 2.699.000 2.757.000 2.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 89.000 112.000 146.000 190.000 248.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.000 112.000 146.000 190.000 248.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 58.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 57.000 61.000 49.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 214.000 232.000 104.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 271.000 294.000 211.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 2.989.000 2.861.000 3.139.000 3.158.000 3.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 258.000 501.000 974.000 1.017.000 760.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.8 4.3 5.8 5.7
Likviditetsgrad 2 1.8 2.8 4.3 5.8 5.7
Soliditet 85.7 86.6 8 87.3 86.9
Resultatgrad 1 4.4 -7.2 6.7 8.9
Rentedekningsgrad 6.8 0.5 -0.1 0.1 1.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.8 1.1 9.5 10.2 5.8
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex