Alexandra Hegard Prosjekt As
Juridisk navn:  Alexandra Hegard Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69819811
C/O Alexandra Hegard Gyldenløves Gate 19A C/O Alexandra Hegard Elisenbergveien 10 Fax: 69819811
0260 Oslo 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963721137
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 1/28/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.61%
Resultat  
  
431.51%
Egenkapital  
  
0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.996.000 9.705.000 4.789.000 1.918.000 0
Resultat: 2.041.000 384.000 201.000 -847.000 -6.000
Egenkapital: 906.000 900.000 1.325.000 1.124.000 1.970.000
Regnskap for  Alexandra Hegard Prosjekt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.996.000 9.705.000 4.789.000 1.918.000 0
Driftskostnader -9.882.000 -9.322.000 -4.588.000 -2.763.000 -6.000
Driftsresultat 2.114.000 384.000 201.000 -846.000 -6.000
Finansinntekter -13.000 0 0 -1.000 0
Finanskostnader -60.000 0 0 0 0
Finans -73.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 2.041.000 384.000 201.000 -847.000 -6.000
Skattekostnad -525.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.516.000 384.000 201.000 -847.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.429.000 1.936.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Sum omløpsmidler 1.279.000 2.003.000 549.000 261.000 156.000
Sum eiendeler 2.708.000 3.939.000 2.449.000 2.161.000 2.056.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 0 77.000 -125.000 722.000
Sum egenkapital 906.000 900.000 1.325.000 1.124.000 1.970.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.801.000 3.038.000 1.124.000 1.037.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 2.707.000 3.938.000 2.449.000 2.160.000 2.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.996.000 9.705.000 4.789.000 1.918.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.996.000 9.705.000 4.789.000 1.918.000 0
Varekostnad -9.038.000 -8.721.000 -4.331.000 -2.668.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -844.000 -601.000 -257.000 -95.000 -6.000
Driftskostnader -9.882.000 -9.322.000 -4.588.000 -2.763.000 -6.000
Driftsresultat 2.114.000 384.000 201.000 -846.000 -6.000
Finansinntekter -13.000 0 0 -1.000 0
Finanskostnader -60.000 0 0 0 0
Finans -73.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.510.000 -808.000 0 0 0
Årsresultat 1.516.000 384.000 201.000 -847.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.375.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 36.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.429.000 1.936.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Varebeholdning 600.000 0 0 22.000 0
Kundefordringer 2.000 59.000 273.000 0 0
Andre fordringer 339.000 1.440.000 152.000 152.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 503.000 124.000 87.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.279.000 2.003.000 549.000 261.000 156.000
Sum eiendeler 2.708.000 3.939.000 2.449.000 2.161.000 2.056.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 0 77.000 -125.000 722.000
Sum egenkapital 906.000 900.000 1.325.000 1.124.000 1.970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 833.000 1.649.000 651.000 263.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 468.000 295.000 267.000 104.000 0
Utbytte -1.510.000 -808.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 501.000 1.094.000 205.000 670.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 1.801.000 3.038.000 1.124.000 1.037.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 2.707.000 3.938.000 2.449.000 2.160.000 2.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -522.000 -1.035.000 -575.000 -776.000 70.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 0.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.5 0.3 1.9
Soliditet 33.5 22.9 54.1 52.0 95.8
Resultatgrad 17.6 4 4.2 -44.1
Rentedekningsgrad 35.2
Gjeldsgrad 2 3.4 0.8 0.9 0.0
Total kapitalrentabilitet 77.6 9.8 8.2 -39.2 -0.3
Signatur
28.07.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex