Alarmagenturer
Juridisk navn:  Alarmagenturer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97957575
Torvmyrvegen 40 Torvmyrvegen 40 Fax:
5541 Kolnes 5541 Kolnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991200525
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/11/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.03%
Resultat  
  
41.89%
Egenkapital  
  
44.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007
Omsetning: 378.000 511.000 321.000
Resultat: 105.000 74.000 57.000
Egenkapital: 245.000 170.000 116.000
Regnskap for  Alarmagenturer
Resultat 2009 2008 2007
Driftsinntekter 378.000 511.000 321.000
Driftskostnader -272.000 -436.000 -264.000
Driftsresultat 106.000 74.000 56.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 105.000 74.000 57.000
Skattekostnad -29.000 -21.000 -16.000
Årsresultat 76.000 53.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 295.000 215.000 162.000
Sum eiendeler 295.000 215.000 162.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 245.000 170.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 26.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 45.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 294.000 215.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 378.000 511.000 321.000
Varekostnad -154.000 -306.000 -168.000
Lønninger -1.000 -1.000 -15.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -117.000 -129.000 -81.000
Driftskostnader -272.000 -436.000 -264.000
Driftsresultat 106.000 74.000 56.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 76.000 53.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 125.000 65.000 73.000
Kundefordringer 23.000 13.000 31.000
Andre fordringer 23.000 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 109.000 120.000 59.000
Sum omløpsmidler 295.000 215.000 162.000
Sum eiendeler 295.000 215.000 162.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 245.000 170.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 26.000
Leverandørgjeld 5.000 0 0
Betalbar skatt 29.000 21.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 15.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 9.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 45.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 294.000 215.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 170.000 141.000
Likviditetsgrad 1 6.0 4.8 7.7
Likviditetsgrad 2 3.5 3.4 4.3
Soliditet 83.3 79.1 71.2
Resultatgrad 28.0 14.5 17.4
Rentedekningsgrad 107.0 75.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 36.4 34.9 34.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex