Alarm & Sikkerhet As
Juridisk navn:  Alarm & Sikkerhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamlevegen 104 Gamlevegen 104 Fax:
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Oppland Øyer
Org.nr: 816210712
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.39%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 5.200.000 0
Resultat: -2.000 515.000 -147.000
Egenkapital: 486.000 487.000 60.000
Regnskap for  Alarm & Sikkerhet As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 5.200.000 0
Driftskostnader -2.000 -4.636.000 -75.000
Driftsresultat -2.000 564.000 -75.000
Finansinntekter 0 2.000 0
Finanskostnader 0 -51.000 -72.000
Finans 0 -49.000 -72.000
Resultat før skatt -2.000 515.000 -147.000
Skattekostnad 0 -88.000 0
Årsresultat -1.000 427.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 424.000 585.000 4.523.000
Sum eiendeler 424.000 585.000 4.523.000
Sum opptjent egenkapital 425.000 427.000 0
Sum egenkapital 486.000 487.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.800.000
Sum kortsiktig gjeld -62.000 98.000 663.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 585.000 4.523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.200.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 5.200.000 0
Varekostnad 0 -4.552.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -84.000 -75.000
Driftskostnader -2.000 -4.636.000 -75.000
Driftsresultat -2.000 564.000 -75.000
Finansinntekter 0 2.000 0
Finanskostnader 0 -51.000 -72.000
Finans 0 -49.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -393.000
Årsresultat -1.000 427.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 4.326.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 45.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 379.000 581.000 197.000
Sum omløpsmidler 424.000 585.000 4.523.000
Sum eiendeler 424.000 585.000 4.523.000
Sum opptjent egenkapital 425.000 427.000 0
Sum egenkapital 486.000 487.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.800.000
Leverandørgjeld -50.000 10.000 113.000
Betalbar skatt 0 88.000 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 0 72.000
Utbytte 0 0 -393.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 85.000
Sum kortsiktig gjeld -62.000 98.000 663.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 585.000 4.523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 486.000 487.000 3.860.000
Likviditetsgrad 1 -6.8 6 6.8
Likviditetsgrad 2 -6.8 6 0.3
Soliditet 114.6 83.2 1.3
Resultatgrad 10.8
Rentedekningsgrad 11.1
Gjeldsgrad -0.1 0.2 74.4
Total kapitalrentabilitet -0.5 96.8 -1.7
Signatur
07.06.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex