Alarm Parts As
Juridisk navn:  Alarm Parts As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55246000
Fabrikkvegen 1 Fabrikkvegen 1 Fax:
5265 Ytre Arna 5265 Ytre Arna
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917613427
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vrdi As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.77%
Resultat  
  
-44.74%
Egenkapital  
  
64.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.345.000 2.428.000
Resultat: 147.000 266.000
Egenkapital: 289.000 176.000
Regnskap for  Alarm Parts As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.345.000 2.428.000
Driftskostnader -3.161.000 -2.115.000
Driftsresultat 184.000 314.000
Finansinntekter 32.000 7.000
Finanskostnader -69.000 -55.000
Finans -37.000 -48.000
Resultat før skatt 147.000 266.000
Skattekostnad -34.000 -46.000
Årsresultat 113.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.548.000 1.284.000
Sum eiendeler 1.578.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 146.000
Sum egenkapital 289.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 825.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 997.000
Sum gjeld og egenkapital 1.577.000 1.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.345.000 2.428.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.345.000 2.428.000
Varekostnad -2.507.000 -2.298.000
Lønninger -212.000 0
Avskrivning -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -746.000 -502.000
Driftskostnader -3.161.000 -2.115.000
Driftsresultat 184.000 314.000
Finansinntekter 32.000 7.000
Finanskostnader -69.000 -55.000
Finans -37.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 113.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 30.000 40.000
Sum varige driftsmidler 30.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 40.000
Varebeholdning 1.159.000 845.000
Kundefordringer 334.000 449.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 56.000 0
Sum omløpsmidler 1.548.000 1.284.000
Sum eiendeler 1.578.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 146.000
Sum egenkapital 289.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 452.000
Sum langsiktig gjeld 825.000 151.000
Leverandørgjeld 122.000 320.000
Betalbar skatt 35.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 180.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 0
Sum kortsiktig gjeld 463.000 997.000
Sum gjeld og egenkapital 1.577.000 1.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.085.000 287.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4
Soliditet 18.3 13.3
Resultatgrad 5.5 12.9
Rentedekningsgrad 2.7 5.7
Gjeldsgrad 4.5 6.5
Total kapitalrentabilitet 13.7 24.2
Signatur
25.08.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex