Alarm 24 Sikkerhet As
Juridisk navn:  Alarm 24 Sikkerhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lislebyveien 58-60 Lislebyveien 58-60 Fax:
1604 Fredrikstad 1604 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 918078185
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.14%
Resultat  
  
-215.57%
Egenkapital  
  
-73.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.619.000 2.303.000
Resultat: -141.000 122.000
Egenkapital: 52.000 193.000
Regnskap for  Alarm 24 Sikkerhet As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.619.000 2.303.000
Driftskostnader -3.723.000 -2.181.000
Driftsresultat -105.000 121.000
Finansinntekter 9.000 1.000
Finanskostnader -46.000 0
Finans -37.000 1.000
Resultat før skatt -141.000 122.000
Skattekostnad 0 -29.000
Årsresultat -141.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 0
Sum omløpsmidler 1.246.000 1.700.000
Sum eiendeler 1.546.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 93.000
Sum egenkapital 52.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 491.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.545.000 1.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.057.000 2.389.000
Andre inntekter -438.000 -86.000
Driftsinntekter 3.619.000 2.303.000
Varekostnad -3.336.000 -1.598.000
Lønninger -198.000 -93.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -189.000 -490.000
Driftskostnader -3.723.000 -2.181.000
Driftsresultat -105.000 121.000
Finansinntekter 9.000 1.000
Finanskostnader -46.000 0
Finans -37.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -141.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 0
Sum anleggsmidler 300.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 769.000 258.000
Andre fordringer 195.000 510.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 281.000 932.000
Sum omløpsmidler 1.246.000 1.700.000
Sum eiendeler 1.546.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 93.000
Sum egenkapital 52.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 491.000 0
Leverandørgjeld 305.000 982.000
Betalbar skatt 0 29.000
Skyldig offentlige avgifter 0 103.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 697.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.545.000 1.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 193.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1
Soliditet 3.4 11.4
Resultatgrad -2.9 5.3
Rentedekningsgrad -2.3
Gjeldsgrad 28.7 7.8
Total kapitalrentabilitet -6.2 7.2
Signatur
22.11.2016
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex