Aktivitetshuset Staals As
Juridisk navn:  Aktivitetshuset Staals As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95119393
Myrsethveien 4D Stasjonsveien 21 Fax: 63818821
1467 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 961890888
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/9/1991 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.57%
Resultat  
  
-90.99%
Egenkapital  
  
-221.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.342.000 2.774.000 2.705.000 2.214.000 1.930.000
Resultat: -212.000 -111.000 -144.000 -146.000 44.000
Egenkapital: -309.000 -96.000 14.000 123.000 269.000
Regnskap for  Aktivitetshuset Staals As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.342.000 2.774.000 2.705.000 2.214.000 1.930.000
Driftskostnader -2.443.000 -2.780.000 -2.768.000 -2.356.000 -1.883.000
Driftsresultat -101.000 -6.000 -64.000 -143.000 47.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 5.000 8.000
Finanskostnader -111.000 -110.000 -82.000 -8.000 -12.000
Finans -110.000 -105.000 -81.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -212.000 -111.000 -144.000 -146.000 44.000
Skattekostnad 0 0 -17.000 0 0
Årsresultat -212.000 -111.000 -162.000 -146.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.490.000 1.871.000 1.862.000 588.000 594.000
Sum omløpsmidler 168.000 230.000 224.000 211.000 -16.000
Sum eiendeler 1.658.000 2.101.000 2.086.000 799.000 578.000
Sum opptjent egenkapital -459.000 -246.000 -136.000 23.000 169.000
Sum egenkapital -309.000 -96.000 14.000 123.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 1.587.000 1.694.000 1.888.000 445.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 504.000 184.000 231.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.658.000 2.102.000 2.086.000 799.000 579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.820.000 1.757.000 1.925.000 1.732.000 1.930.000
Andre inntekter 522.000 1.017.000 779.000 482.000 0
Driftsinntekter 2.342.000 2.774.000 2.705.000 2.214.000 1.930.000
Varekostnad -140.000 -177.000 -264.000 -157.000 -26.000
Lønninger -1.085.000 -1.176.000 -1.224.000 -1.098.000 -707.000
Avskrivning -128.000 -382.000 -465.000 -141.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.088.000 -1.045.000 -815.000 -960.000 -1.026.000
Driftskostnader -2.443.000 -2.780.000 -2.768.000 -2.356.000 -1.883.000
Driftsresultat -101.000 -6.000 -64.000 -143.000 47.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 5.000 8.000
Finanskostnader -111.000 -110.000 -82.000 -8.000 -12.000
Finans -110.000 -105.000 -81.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -212.000 -111.000 -162.000 -146.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.490.000 1.871.000 1.860.000 588.000 592.000
Sum varige driftsmidler 1.490.000 1.871.000 1.860.000 588.000 592.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 0 2.000
Sum anleggsmidler 1.490.000 1.871.000 1.862.000 588.000 594.000
Varebeholdning 8.000 8.000 7.000 0 0
Kundefordringer 120.000 98.000 98.000 27.000 -38.000
Andre fordringer 10.000 105.000 85.000 115.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 20.000 34.000 68.000 14.000
Sum omløpsmidler 168.000 230.000 224.000 211.000 -16.000
Sum eiendeler 1.658.000 2.101.000 2.086.000 799.000 578.000
Sum opptjent egenkapital -459.000 -246.000 -136.000 23.000 169.000
Sum egenkapital -309.000 -96.000 14.000 123.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.587.000 1.694.000 1.888.000 445.000 166.000
Leverandørgjeld 112.000 145.000 1.000 69.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 49.000 149.000 66.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 310.000 34.000 96.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 504.000 184.000 231.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.658.000 2.102.000 2.086.000 799.000 579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -212.000 -274.000 40.000 -20.000 -160.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1.2 0.9 -0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 1.2 0.9 -0.1
Soliditet -18.6 -4.6 0.7 15.4 46.5
Resultatgrad -4.3 -0.2 -2.4 -6.5 2.4
Rentedekningsgrad -0.9 -0.1 -0.8 -17.9 4.6
Gjeldsgrad -6.4 -22.9 1 5.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -17.3 9.5
Signatur
05.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex