Aardal As
Juridisk navn:  Aardal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57648550
Postboks 167 Utladalen Industrifelt Fax: 57648560
6882 Øvre Årdal 6884 Øvre Årdal
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 942236441
Aksjekapital: 3.800.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.09%
Resultat  
  
-78.96%
Egenkapital  
  
1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.870.000 22.223.000 20.519.000 22.815.000 24.501.000
Resultat: 65.000 309.000 -183.000 -2.001.000 594.000
Egenkapital: 3.390.000 3.347.000 3.087.000 2.674.000 3.934.000
Regnskap for  Aardal As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.870.000 22.223.000 20.519.000 22.815.000 24.501.000
Driftskostnader -18.615.000 -21.638.000 -20.149.000 -24.279.000 -23.323.000
Driftsresultat 255.000 584.000 368.000 -1.464.000 1.179.000
Finansinntekter 129.000 125.000 3.000 9.000 4.000
Finanskostnader -319.000 -400.000 -554.000 -547.000 -589.000
Finans -190.000 -275.000 -551.000 -538.000 -585.000
Resultat før skatt 65.000 309.000 -183.000 -2.001.000 594.000
Skattekostnad -23.000 -49.000 149.000 185.000 85.000
Årsresultat 42.000 261.000 -34.000 -1.816.000 679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.774.000 5.605.000 3.779.000 4.061.000 3.386.000
Sum omløpsmidler 7.686.000 7.089.000 9.693.000 9.283.000 11.490.000
Sum eiendeler 12.460.000 12.694.000 13.472.000 13.344.000 14.876.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 -453.000 -713.000 -2.437.000 -437.000
Sum egenkapital 3.390.000 3.347.000 3.087.000 2.674.000 3.934.000
Sum langsiktig gjeld 3.904.000 4.686.000 4.734.000 4.665.000 5.294.000
Sum kortsiktig gjeld 5.166.000 4.661.000 5.651.000 6.005.000 5.648.000
Sum gjeld og egenkapital 12.460.000 12.694.000 13.472.000 13.345.000 14.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.570.000 22.428.000 20.567.000 22.714.000 24.501.000
Andre inntekter 301.000 -206.000 -48.000 101.000 0
Driftsinntekter 18.870.000 22.223.000 20.519.000 22.815.000 24.501.000
Varekostnad -7.493.000 -9.893.000 -8.242.000 -10.938.000 -10.517.000
Lønninger -6.096.000 -6.391.000 -6.443.000 -6.352.000 -5.940.000
Avskrivning -617.000 -789.000 -848.000 -746.000 -659.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.146.000 -4.589.000 -4.035.000 -6.030.000 -6.087.000
Driftskostnader -18.615.000 -21.638.000 -20.149.000 -24.279.000 -23.323.000
Driftsresultat 255.000 584.000 368.000 -1.464.000 1.179.000
Finansinntekter 129.000 125.000 3.000 9.000 4.000
Finanskostnader -319.000 -400.000 -554.000 -547.000 -589.000
Finans -190.000 -275.000 -551.000 -538.000 -585.000
Konsernbidrag 0 0 447.000 556.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 261.000 -34.000 -1.816.000 679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 25.000 46.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 322.000 698.000 1.266.000 1.743.000 1.813.000
Driftsløsøre 399.000 608.000 598.000 275.000 237.000
Sum varige driftsmidler 721.000 1.305.000 1.865.000 2.017.000 2.050.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.053.000 4.297.000 1.889.000 1.998.000 1.268.000
Sum anleggsmidler 4.774.000 5.605.000 3.779.000 4.061.000 3.386.000
Varebeholdning 2.949.000 3.114.000 4.193.000 4.991.000 6.286.000
Kundefordringer 2.960.000 2.539.000 2.478.000 1.810.000 2.805.000
Andre fordringer 24.000 25.000 77.000 116.000 498.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.754.000 1.411.000 255.000 238.000 548.000
Sum omløpsmidler 7.686.000 7.089.000 9.693.000 9.283.000 11.490.000
Sum eiendeler 12.460.000 12.694.000 13.472.000 13.344.000 14.876.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 -453.000 -713.000 -2.437.000 -437.000
Sum egenkapital 3.390.000 3.347.000 3.087.000 2.674.000 3.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.058.000 2.230.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 3.904.000 4.686.000 4.734.000 4.665.000 5.294.000
Leverandørgjeld 1.719.000 961.000 773.000 1.529.000 1.751.000
Betalbar skatt 23.000 49.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.166.000 935.000 818.000 515.000 859.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.257.000 2.716.000 2.002.000 1.732.000 3.014.000
Sum kortsiktig gjeld 5.166.000 4.661.000 5.651.000 6.005.000 5.648.000
Sum gjeld og egenkapital 12.460.000 12.694.000 13.472.000 13.345.000 14.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.520.000 2.428.000 4.042.000 3.278.000 5.842.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.8 1.0
Soliditet 27.2 26.4 22.9 20.0 26.4
Resultatgrad 1.4 2.6 1.8 -6.4 4.8
Rentedekningsgrad 0.8 1.5 0.7 -2.7 2.0
Gjeldsgrad 2.7 2.8 3.4 4.0 2.8
Total kapitalrentabilitet 3.1 5.6 2.8 -10.9 8.0
Signatur
04.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex