Aage Pettersen AS
Juridisk navn:  Aage Pettersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22412586
Sorgenfrigata 1B Sorgenfrigata 1B Fax: 22335282
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917709955
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/11/1966
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.67%
Resultat  
  
-2.53%
Egenkapital  
  
-161.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.030.000 1.736.000 6.850.000 2.261.000 2.687.000
Resultat: -406.000 -396.000 2.308.000 -179.000 109.000
Egenkapital: -190.000 307.000 613.000 882.000 1.020.000
Regnskap for  Aage Pettersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.030.000 1.736.000 6.850.000 2.261.000 2.687.000
Driftskostnader -1.437.000 -2.134.000 -4.544.000 -2.442.000 -2.578.000
Driftsresultat -406.000 -399.000 2.306.000 -180.000 109.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 3.000 2.000 1.000 0
Resultat før skatt -406.000 -396.000 2.308.000 -179.000 109.000
Skattekostnad -91.000 91.000 -577.000 42.000 -30.000
Årsresultat -497.000 -305.000 1.731.000 -138.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 91.000 0 86.000 45.000
Sum omløpsmidler 301.000 759.000 4.066.000 2.189.000 2.457.000
Sum eiendeler 301.000 850.000 4.066.000 2.275.000 2.502.000
Sum opptjent egenkapital -590.000 -93.000 213.000 482.000 620.000
Sum egenkapital -190.000 307.000 613.000 882.000 1.020.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 490.000 542.000 3.453.000 1.393.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 849.000 4.066.000 2.275.000 2.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.048.000 1.256.000 6.842.000 2.261.000 2.687.000
Andre inntekter -18.000 480.000 7.000 0 0
Driftsinntekter 1.030.000 1.736.000 6.850.000 2.261.000 2.687.000
Varekostnad 4.000 -206.000 -460.000 -239.000 -794.000
Lønninger -1.071.000 -1.398.000 -1.541.000 -1.194.000 -806.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -357.000 -499.000 -1.377.000 -745.000 -706.000
Driftskostnader -1.437.000 -2.134.000 -4.544.000 -2.442.000 -2.578.000
Driftsresultat -406.000 -399.000 2.306.000 -180.000 109.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 3.000 2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat -497.000 -305.000 1.731.000 -138.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 91.000 0 86.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 91.000 0 86.000 45.000
Varebeholdning 18.000 31.000 62.000 1.228.000 1.492.000
Kundefordringer 22.000 2.000 103.000 5.000 25.000
Andre fordringer 0 78.000 0 16.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 260.000 648.000 3.901.000 940.000 891.000
Sum omløpsmidler 301.000 759.000 4.066.000 2.189.000 2.457.000
Sum eiendeler 301.000 850.000 4.066.000 2.275.000 2.502.000
Sum opptjent egenkapital -590.000 -93.000 213.000 482.000 620.000
Sum egenkapital -190.000 307.000 613.000 882.000 1.020.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 295.000 385.000 1.056.000 1.111.000
Betalbar skatt 0 0 491.000 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 113.000 434.000 218.000 252.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 134.000 144.000 119.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000 542.000 3.453.000 1.393.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 849.000 4.066.000 2.275.000 2.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -189.000 217.000 613.000 796.000 975.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.4 1.2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 1.3 1.2 0.7 0.7
Soliditet -63.3 36.2 15.1 38.8 40.8
Resultatgrad -39.4 33.7 -8.0 4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 1.8 5.6 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet -135.3 -46.5 56.8 -7.9 4.4
Signatur
17.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE. STYRELEDER OG STYREMEDLEM HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex