A Costa Saks AS
Juridisk navn:  A Costa Saks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67543023
Industriveien 2 Industriveien 2 Fax: 67563263
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983422918
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/9/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ks Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
340%
Egenkapital  
  
600%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.344.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000 1.919.000
Resultat: 48.000 -20.000 -31.000 -40.000 136.000
Egenkapital: 56.000 8.000 28.000 59.000 99.000
Regnskap for  A Costa Saks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.344.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000 1.919.000
Driftskostnader -2.290.000 -2.278.000 -2.424.000 -2.254.000 -1.781.000
Driftsresultat 54.000 -14.000 -25.000 -34.000 137.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.000
Finans -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 48.000 -20.000 -31.000 -40.000 136.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -20.000 -31.000 -40.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 16.000 20.000
Sum omløpsmidler 426.000 371.000 344.000 335.000 310.000
Sum eiendeler 426.000 371.000 357.000 351.000 330.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -92.000 -72.000 -41.000 -1.000
Sum egenkapital 56.000 8.000 28.000 59.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370.000 362.000 328.000 292.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 370.000 356.000 351.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.339.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000 1.919.000
Andre inntekter 4.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.344.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000 1.919.000
Varekostnad -284.000 -276.000 -331.000 -351.000 -291.000
Lønninger -1.429.000 -1.381.000 -1.512.000 -1.280.000 -1.015.000
Avskrivning 0 -13.000 -3.000 -4.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -577.000 -608.000 -578.000 -619.000 -456.000
Driftskostnader -2.290.000 -2.278.000 -2.424.000 -2.254.000 -1.781.000
Driftsresultat 54.000 -14.000 -25.000 -34.000 137.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.000
Finans -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -20.000 -31.000 -40.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 13.000 16.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 0 13.000 16.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 16.000 20.000
Varebeholdning 135.000 140.000 102.000 67.000 76.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 75.000 34.000 59.000 24.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 197.000 183.000 244.000 204.000
Sum omløpsmidler 426.000 371.000 344.000 335.000 310.000
Sum eiendeler 426.000 371.000 357.000 351.000 330.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -92.000 -72.000 -41.000 -1.000
Sum egenkapital 56.000 8.000 28.000 59.000 99.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 66.000 48.000 17.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 164.000 171.000 161.000 164.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 126.000 119.000 111.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 362.000 328.000 292.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 370.000 356.000 351.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 9.000 16.000 43.000 79.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.7 1.0 1.1
Soliditet 13.1 2.2 7.9 16.8 30.0
Resultatgrad 2.3 -0.6 -1.5 7.1
Rentedekningsgrad 9 -2.3 -4.2 -5.7 137.0
Gjeldsgrad 6.6 45.3 11.7 4.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 12.7 -3.8 -9.7 41.5
Signatur
14.06.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex