Åsane Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Åsane Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45866023
Postboks 433 - Marken Marken 19 Fax:
5832 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 815287002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.56%
Resultat  
  
92.03%
Egenkapital  
  
133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.000 3.376.000 8.558.000 3.369.000
Resultat: -86.000 -1.079.000 41.000 -1.434.000
Egenkapital: 2.000 -6.000 119.000 90.000
Regnskap for  Åsane Eiendomsmegling As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.000 3.376.000 8.558.000 3.369.000
Driftskostnader -102.000 -4.425.000 -8.468.000 -4.805.000
Driftsresultat -87.000 -1.050.000 90.000 -1.437.000
Finansinntekter 0 12.000 25.000 3.000
Finanskostnader 0 -41.000 -74.000 0
Finans 0 -29.000 -49.000 3.000
Resultat før skatt -86.000 -1.079.000 41.000 -1.434.000
Skattekostnad 19.000 255.000 -12.000 358.000
Årsresultat -68.000 -824.000 29.000 -1.075.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 34.000 274.000 383.000
Sum omløpsmidler 131.000 1.004.000 1.206.000 2.629.000
Sum eiendeler 161.000 1.038.000 1.480.000 3.012.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 -106.000 19.000 -10.000
Sum egenkapital 2.000 -6.000 119.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000 1.044.000 1.362.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 1.038.000 1.481.000 3.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.376.000 8.558.000 3.369.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 3.376.000 8.558.000 3.369.000
Varekostnad 0 -592.000 -986.000 -625.000
Lønninger 0 -1.892.000 -3.927.000 -1.781.000
Avskrivning 0 -105.000 -105.000 -60.000
Nedskrivning 0 -169.000 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -1.667.000 -3.450.000 -2.339.000
Driftskostnader -102.000 -4.425.000 -8.468.000 -4.805.000
Driftsresultat -87.000 -1.050.000 90.000 -1.437.000
Finansinntekter 0 12.000 25.000 3.000
Finanskostnader 0 -41.000 -74.000 0
Finans 0 -29.000 -49.000 3.000
Konsernbidrag 76.000 699.000 0 1.065.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -824.000 29.000 -1.075.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 34.000 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 274.000 379.000
Sum varige driftsmidler 0 0 274.000 379.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 34.000 274.000 383.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 5.000 144.000 0
Andre fordringer 0 49.000 303.000 940.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000 760.000 269.000
Sum omløpsmidler 131.000 1.004.000 1.206.000 2.629.000
Sum eiendeler 161.000 1.038.000 1.480.000 3.012.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 -106.000 19.000 -10.000
Sum egenkapital 2.000 -6.000 119.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 159.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 568.000 509.000 1.532.000
Betalbar skatt 0 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 26.000 324.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 450.000 521.000 1.148.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 1.044.000 1.362.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 1.038.000 1.481.000 3.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -40.000 -156.000 -293.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.9 0.9
Soliditet 1.2 -0.6 8 3.0
Resultatgrad -31.1 1.1 -42.7
Rentedekningsgrad -25.6 1.2
Gjeldsgrad 79.5 11.4 32.5
Total kapitalrentabilitet 7.8 -47.6
Signatur
02.03.2016
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex