Åsane Bygg
Juridisk navn:  Åsane Bygg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Liamyrene 6 Liamyrene 6 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 891213492
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/12/2007
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 2.253.000
Resultat: -370.000
Egenkapital: -36.000
Regnskap for  Åsane Bygg
Resultat 2008
Driftsinntekter 2.253.000
Driftskostnader -2.623.000
Driftsresultat -370.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -370.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital -36.000
Sum egenkapital -36.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.253.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.253.000
Varekostnad -1.447.000
Lønninger -849.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -327.000
Driftskostnader -2.623.000
Driftsresultat -370.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 16.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital -36.000
Sum egenkapital -36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -120.0
Resultatgrad -16.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8
Total kapitalrentabilitet -1233.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex