Glåmdal Personal Partner AS
Juridisk navn:  Glåmdal Personal Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62815300
Jernbaneplassen 5 Jernbaneplassen 5 Fax: 62812082
2211 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune: www.jobzone.no
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 985620431
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.04.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,83%
Resultat  
  
-3,22%
Egenkapital  
  
1,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.181.000 7.587.000 8.150.000 8.188.000 6.427.000
Resultat: 901.000 931.000 1.114.000 1.401.000 1.025.000
Egenkapital: 330.000 325.000 284.000 273.000 268.000
Regnskap for Glåmdal Personal Partner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.181.000 7.587.000 8.150.000 8.188.000 6.427.000
Driftskostnader -6.382.000 -5.780.000 -5.945.000 -5.400.000 -4.417.000
Driftsresultat 1.799.000 1.807.000 2.204.000 2.789.000 2.010.000
Finansinntekter 2.000 49.000 40.000 23.000 43.000
Finanskostnader -900.000 -924.000 -1.130.000 -1.411.000 -1.029.000
Finans -898.000 -875.000 -1.090.000 -1.388.000 -986.000
Resultat før skatt 901.000 931.000 1.114.000 1.401.000 1.025.000
Skattekostnad -216.000 -191.000 -353.000 -396.000 -279.000
Årsresultat 685.000 740.000 761.000 1.005.000 746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000 2.406.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000 2.406.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 235.000 194.000 183.000 178.000
Sum egenkapital 330.000 325.000 284.000 273.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 2.088.000 2.324.000 2.418.000 3.195.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000 2.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.050.000 7.386.000 8.100.000 8.188.000 6.427.000
Andre inntekter 131.000 200.000 50.000 0 0
Driftsinntekter 8.181.000 7.587.000 8.150.000 8.188.000 6.427.000
Varekostnad 0 0 0 -3.180.000 -2.163.000
Lønninger -5.507.000 -4.946.000 -4.846.000 -7.000 -79.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -875.000 -834.000 -1.099.000 -2.213.000 -2.175.000
Driftskostnader -6.382.000 -5.780.000 -5.945.000 -5.400.000 -4.417.000
Driftsresultat 1.799.000 1.807.000 2.204.000 2.789.000 2.010.000
Finansinntekter 2.000 49.000 40.000 23.000 43.000
Finanskostnader -900.000 -924.000 -1.130.000 -1.411.000 -1.029.000
Finans -898.000 -875.000 -1.090.000 -1.388.000 -986.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -680.000 -700.000 -750.000 -1.000.000 -600.000
Årsresultat 685.000 740.000 761.000 1.005.000 746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 338.000 400.000 225.000 482.000 369.000
Andre fordringer 112.000 137.000 62.000 75.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.968.000 2.112.000 2.416.000 2.912.000 1.983.000
Sum omløpsmidler 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000 2.406.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000 2.406.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 235.000 194.000 183.000 178.000
Sum egenkapital 330.000 325.000 284.000 273.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 9.000
Leverandørgjeld 99.000 93.000 57.000 92.000 67.000
Betalbar skatt 216.000 191.000 353.000 688.000 284.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 251.000 213.000 157.000 148.000
Utbytte -680.000 -700.000 -750.000 -1.000.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 911.000 1.089.000 1.046.000 1.258.000 1.031.000
Sum kortsiktig gjeld 2.088.000 2.324.000 2.418.000 3.195.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000 2.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 330.000 325.000 284.000 273.000 277.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 13.6 12.3 10.5 7.9 11.1
Resultatgrad 2 23.8 2 34.1 31.3
Rentedekningsgrad 2 2 2 2.0 2.0
Gjeldsgrad 6.3 7.2 8.5 11.7 8.0
Total kapitalrentabilitet 74.5 70.1 8 81.1 85.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Toni GrundtStyreleder54
Knut FordalStyremedlem77
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Toni Grundt90.0054
Glåmdal Personal Partner AS10.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00