Spar Regnskapskontor AS
Juridisk navn:  Spar Regnskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70134590
Tollbugata 8 Tollbugata 8 Fax: 70134599
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune: www.sparregnskap.no/
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 951303291
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 15.03.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,21%
Resultat  
  
45,54%
Egenkapital  
  
-18,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.561.000 2.619.000 2.535.000 2.475.000 2.593.000
Resultat: -122.000 -224.000 -361.000 -400.000 -320.000
Egenkapital: -776.000 -654.000 -431.000 -63.000 330.000
Regnskap for Spar Regnskapskontor AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.561.000 2.619.000 2.535.000 2.475.000 2.593.000
Driftskostnader -2.665.000 -2.829.000 -2.884.000 -2.868.000 -2.913.000
Driftsresultat -105.000 -210.000 -350.000 -394.000 -320.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 12.000
Finanskostnader -19.000 -14.000 -11.000 -6.000 -12.000
Finans -17.000 -14.000 -11.000 -5.000 0
Resultat før skatt -122.000 -224.000 -361.000 -400.000 -320.000
Skattekostnad 0 0 -7.000 7.000 -86.000
Årsresultat -122.000 -224.000 -368.000 -393.000 -406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 104.000 151.000 209.000 268.000
Sum omløpsmidler 644.000 751.000 811.000 832.000 1.091.000
Sum eiendeler 713.000 855.000 962.000 1.041.000 1.359.000
Sum opptjent egenkapital -876.000 -754.000 -531.000 -163.000 230.000
Sum egenkapital -776.000 -654.000 -431.000 -63.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 729.000 613.000 400.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 781.000 780.000 704.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 713.000 856.000 962.000 1.041.000 1.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.561.000 2.617.000 2.534.000 2.474.000 2.593.000
Andre inntekter 0 2.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 2.561.000 2.619.000 2.535.000 2.475.000 2.593.000
Varekostnad -95.000 -72.000 -65.000 -35.000 -22.000
Lønninger -1.456.000 -1.793.000 -1.867.000 -1.834.000 -1.907.000
Avskrivning -35.000 -52.000 -58.000 -58.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.079.000 -912.000 -894.000 -941.000 -934.000
Driftskostnader -2.665.000 -2.829.000 -2.884.000 -2.868.000 -2.913.000
Driftsresultat -105.000 -210.000 -350.000 -394.000 -320.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 12.000
Finanskostnader -19.000 -14.000 -11.000 -6.000 -12.000
Finans -17.000 -14.000 -11.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -122.000 -224.000 -368.000 -393.000 -406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 17.000 50.000 84.000 118.000
Driftsløsøre 64.000 82.000 101.000 125.000 150.000
Sum varige driftsmidler 64.000 99.000 151.000 209.000 268.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 104.000 151.000 209.000 268.000
Varebeholdning 10.000 11.000 12.000 10.000 16.000
Kundefordringer 384.000 346.000 421.000 518.000 711.000
Andre fordringer 190.000 295.000 225.000 234.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 98.000 153.000 70.000 192.000
Sum omløpsmidler 644.000 751.000 811.000 832.000 1.091.000
Sum eiendeler 713.000 855.000 962.000 1.041.000 1.359.000
Sum opptjent egenkapital -876.000 -754.000 -531.000 -163.000 230.000
Sum egenkapital -776.000 -654.000 -431.000 -63.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 17.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 729.000 613.000 400.000 254.000
Leverandørgjeld 283.000 229.000 162.000 102.000 172.000
Betalbar skatt 0 0 0 -7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 315.000 305.000 225.000 171.000 243.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 246.000 393.000 420.000 347.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 781.000 780.000 704.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 713.000 856.000 962.000 1.041.000 1.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -222.000 -30.000 31.000 128.000 317.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1.0 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
Soliditet -108.8 -76.4 -44.8 -6.1 24.3
Resultatgrad -4.1 -13.8 -15.9 -12.3
Rentedekningsgrad -5.5 -31.8 -65.5 -25.7
Gjeldsgrad -1.9 -2.3 -3.2 -17.5 3.1
Total kapitalrentabilitet -14.4 -24.5 -36.4 -37.8 -22.7
Signatur
21.10.2016
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
21.10.2016
PROKURA HVER FOR SEG
PEDERSEN PER ASBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Jangaard PedersenStyreleder63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Jangaard Pedersen60.0063
Johanne Jangaard Pedersen40.0094
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00