Gand Elektro AS
Juridisk navn:  Gand Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41600925
Grødemsvegen 187 Grødemsvegen 187 Fax: 51977834
4346 Bryne 4346 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 984302630
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.02.2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
9,29%
Resultat  
  
404,55%
Egenkapital  
  
0,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 953.000 872.000 1.280.000 1.158.000 1.090.000
Resultat: 111.000 22.000 81.000 95.000 7.594.000
Egenkapital: 13.561.000 13.502.000 13.985.000 14.425.000 15.352.000
Regnskap for Gand Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 953.000 872.000 1.280.000 1.158.000 1.090.000
Driftskostnader -1.057.000 -1.065.000 -1.427.000 -1.360.000 -864.000
Driftsresultat -104.000 -192.000 -146.000 -202.000 226.000
Finansinntekter 214.000 215.000 233.000 299.000 7.403.000
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -2.000 -36.000
Finans 214.000 214.000 228.000 297.000 7.367.000
Resultat før skatt 111.000 22.000 81.000 95.000 7.594.000
Skattekostnad -51.000 -6.000 -20.000 -22.000 -94.000
Årsresultat 59.000 17.000 61.000 72.000 7.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.771.000 12.879.000 13.271.000 3.670.000 15.035.000
Sum omløpsmidler 989.000 1.423.000 2.540.000 11.992.000 649.000
Sum eiendeler 13.760.000 14.302.000 15.811.000 15.662.000 15.684.000
Sum opptjent egenkapital 13.461.000 13.402.000 13.885.000 14.325.000 15.252.000
Sum egenkapital 13.561.000 13.502.000 13.985.000 14.425.000 15.352.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 1.000 12.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 793.000 1.824.000 1.226.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 13.760.000 14.302.000 15.810.000 15.663.000 15.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 809.000 731.000 1.140.000 1.025.000 953.000
Andre inntekter 144.000 140.000 140.000 133.000 137.000
Driftsinntekter 953.000 872.000 1.280.000 1.158.000 1.090.000
Varekostnad -411.000 -449.000 -749.000 -612.000 -459.000
Lønninger -325.000 -324.000 -324.000 -397.000 -118.000
Avskrivning -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -213.000 -184.000 -246.000 -243.000 -237.000
Driftskostnader -1.057.000 -1.065.000 -1.427.000 -1.360.000 -864.000
Driftsresultat -104.000 -192.000 -146.000 -202.000 226.000
Finansinntekter 214.000 215.000 233.000 299.000 7.403.000
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -2.000 -36.000
Finans 214.000 214.000 228.000 297.000 7.367.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Årsresultat 59.000 17.000 61.000 72.000 7.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.281.000 3.281.000 3.281.000 3.281.000 3.281.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 161.000 269.000 376.000 484.000
Sum varige driftsmidler 3.334.000 3.442.000 3.550.000 3.657.000 3.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.437.000 9.437.000 9.721.000 13.000 11.270.000
Sum anleggsmidler 12.771.000 12.879.000 13.271.000 3.670.000 15.035.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 178.000 187.000 1.245.000 393.000 241.000
Andre fordringer 43.000 29.000 0 9.425.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 767.000 1.208.000 1.296.000 2.175.000 408.000
Sum omløpsmidler 989.000 1.423.000 2.540.000 11.992.000 649.000
Sum eiendeler 13.760.000 14.302.000 15.811.000 15.662.000 15.684.000
Sum opptjent egenkapital 13.461.000 13.402.000 13.885.000 14.325.000 15.252.000
Sum egenkapital 13.561.000 13.502.000 13.985.000 14.425.000 15.352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 1.000 12.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 1.000 12.000 20.000
Leverandørgjeld 45.000 141.000 161.000 97.000 95.000
Betalbar skatt 58.000 0 31.000 30.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 107.000 56.000 29.000 100.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 46.000 1.077.000 70.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 793.000 1.824.000 1.226.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 13.760.000 14.302.000 15.810.000 15.663.000 15.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 790.000 630.000 716.000 10.766.000 337.000
Likviditetsgrad 1 5 1.8 1.4 9.8 2.1
Likviditetsgrad 2 5 1.8 1.4 9.8 2.1
Soliditet 98.6 94.4 88.5 92.1 97.9
Resultatgrad -10.9 -11.4 -17.4 20.7
Rentedekningsgrad -29.2 48.5 211.9
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.2 0.6 0.6 48.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingvar ReilstadStyreleder53
Ingrid ReilstadStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ingvar Reilstad100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00