Solsenterdrift As
Juridisk navn:  Solsenterdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45268546
Porsmyrveien 3 Porsmyrveien 3 Fax: 51828304
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 979909179
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 28.05.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,74%
Resultat  
  
25,62%
Egenkapital  
  
2,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.291.000 35.554.000 34.494.000 38.417.000 36.018.000
Resultat: 3.246.000 2.584.000 1.704.000 3.896.000 1.448.000
Egenkapital: 20.368.000 19.860.000 19.392.000 18.119.000 16.769.000
Regnskap for Solsenterdrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.291.000 35.554.000 34.494.000 38.417.000 36.018.000
Driftskostnader -32.359.000 -33.239.000 -33.050.000 -34.615.000 -34.599.000
Driftsresultat 2.932.000 2.315.000 1.443.000 3.801.000 1.418.000
Finansinntekter 329.000 334.000 388.000 380.000 413.000
Finanskostnader -15.000 -65.000 -128.000 -285.000 -384.000
Finans 314.000 269.000 260.000 95.000 29.000
Resultat før skatt 3.246.000 2.584.000 1.704.000 3.896.000 1.448.000
Skattekostnad -748.000 -624.000 -431.000 -1.054.000 -393.000
Årsresultat 2.498.000 1.960.000 1.273.000 2.843.000 1.055.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.879.000 19.142.000 22.388.000 24.945.000 27.184.000
Sum omløpsmidler 6.421.000 5.769.000 2.770.000 3.118.000 2.278.000
Sum eiendeler 25.300.000 24.911.000 25.158.000 28.063.000 29.462.000
Sum opptjent egenkapital 13.551.000 13.043.000 12.575.000 11.302.000 9.952.000
Sum egenkapital 20.368.000 19.860.000 19.392.000 18.119.000 16.769.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.995.000 4.656.000 7.531.000
Sum kortsiktig gjeld 4.932.000 5.052.000 3.771.000 5.288.000 5.161.000
Sum gjeld og egenkapital 25.300.000 24.912.000 25.158.000 28.063.000 29.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.189.000 33.347.000 31.544.000 36.447.000 34.648.000
Andre inntekter 3.102.000 2.207.000 2.950.000 1.970.000 1.371.000
Driftsinntekter 35.291.000 35.554.000 34.494.000 38.417.000 36.018.000
Varekostnad -1.503.000 -1.109.000 -724.000 -846.000 -413.000
Lønninger -6.437.000 -6.447.000 -7.061.000 -7.806.000 -7.757.000
Avskrivning -4.588.000 -5.438.000 -5.508.000 -6.291.000 -6.283.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.831.000 -20.245.000 -19.757.000 -19.672.000 -20.146.000
Driftskostnader -32.359.000 -33.239.000 -33.050.000 -34.615.000 -34.599.000
Driftsresultat 2.932.000 2.315.000 1.443.000 3.801.000 1.418.000
Finansinntekter 329.000 334.000 388.000 380.000 413.000
Finanskostnader -15.000 -65.000 -128.000 -285.000 -384.000
Finans 314.000 269.000 260.000 95.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.990.000 -1.493.000 0 -1.493.000 -988.000
Årsresultat 2.498.000 1.960.000 1.273.000 2.843.000 1.055.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 89.000 0 22.000 521.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.264.000 13.863.000 16.598.000 18.463.000 19.640.000
Sum varige driftsmidler 14.264.000 13.863.000 16.598.000 18.463.000 19.640.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.590.000 5.190.000 5.790.000 6.460.000 7.023.000
Sum anleggsmidler 18.879.000 19.142.000 22.388.000 24.945.000 27.184.000
Varebeholdning 487.000 321.000 229.000 258.000 218.000
Kundefordringer 150.000 431.000 441.000 283.000 721.000
Andre fordringer 375.000 340.000 236.000 263.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.409.000 4.677.000 1.864.000 2.314.000 1.335.000
Sum omløpsmidler 6.421.000 5.769.000 2.770.000 3.118.000 2.278.000
Sum eiendeler 25.300.000 24.911.000 25.158.000 28.063.000 29.462.000
Sum opptjent egenkapital 13.551.000 13.043.000 12.575.000 11.302.000 9.952.000
Sum egenkapital 20.368.000 19.860.000 19.392.000 18.119.000 16.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 214.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.995.000 4.656.000 7.531.000
Leverandørgjeld 1.024.000 968.000 2.307.000 936.000 1.704.000
Betalbar skatt 684.000 927.000 195.000 828.000 597.000
Skyldig offentlige avgifter 573.000 982.000 506.000 1.177.000 919.000
Utbytte -1.990.000 -1.493.000 0 -1.493.000 -988.000
Annen kortsiktig gjeld 2.651.000 2.175.000 763.000 2.348.000 1.941.000
Sum kortsiktig gjeld 4.932.000 5.052.000 3.771.000 5.288.000 5.161.000
Sum gjeld og egenkapital 25.300.000 24.912.000 25.158.000 28.063.000 29.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.489.000 717.000 -1.001.000 -2.170.000 -2.883.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.7 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.7 0.6 0.4
Soliditet 80.5 79.7 77.1 64.6 56.9
Resultatgrad 8.3 6.5 4.2 9.9 3.9
Rentedekningsgrad 195.5 35.6 11.3 14.7 4.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.9 10.6 7.3 14.9 6.2
Signatur
06.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Prokurister
06.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Reinert HetlandStyreleder65
Asle Bjørnar EikelandStyremedlem63
Arnulf TjølsenStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Reinert Hetland5.1765
Bikubå Eiendom AS10.00 
TOM ALFRED PETTERSEN0.2073
TOVE FJERMESTAD0.0752
Ådne Lea4.0072
SOLSENTERDRIFT AS0.49 
Eik Invest AS39.90 
Elli Holding As24.81 
Oskar Consult AS15.23 
Arild Reime0.1051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00