Euro Frukt AS
Juridisk navn:  Euro Frukt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22641172
Berghagan Nord Håndverksveien 31 Berghagan Nord Håndverksveien 31 Fax: 22643607
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune: www.eurofrukt.no/Defau...
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922557454
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 20.12.1978
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-28,57%
Egenkapital  
  
-41,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 441.000 1.025.000 2.569.000 13.972.000
Resultat: -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Egenkapital: 241.000 412.000 545.000 575.000 -4.716.000
Regnskap for Euro Frukt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 441.000 1.025.000 2.569.000 13.972.000
Driftskostnader -169.000 -572.000 -1.053.000 -1.214.000 -16.699.000
Driftsresultat -169.000 -130.000 -28.000 1.354.000 -2.726.000
Finansinntekter 0 0 0 29.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 -15.000
Finans -2.000 -3.000 -2.000 26.000 -4.000
Resultat før skatt -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 300.000 382.000 472.000 757.000
Sum omløpsmidler 55.000 143.000 240.000 141.000 487.000
Sum eiendeler 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 212.000 345.000 375.000 -4.916.000
Sum egenkapital 241.000 412.000 545.000 575.000 -4.716.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 31.000 77.000 38.000 5.960.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 441.000 1.025.000 1.253.000 13.495.000
Andre inntekter 0 0 0 1.315.000 477.000
Driftsinntekter 0 441.000 1.025.000 2.569.000 13.972.000
Varekostnad 0 -326.000 -749.000 -1.026.000 -12.015.000
Lønninger 0 0 0 0 -2.305.000
Avskrivning -91.000 -91.000 -90.000 -90.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -155.000 -214.000 -98.000 -2.257.000
Driftskostnader -169.000 -572.000 -1.053.000 -1.214.000 -16.699.000
Driftsresultat -169.000 -130.000 -28.000 1.354.000 -2.726.000
Finansinntekter 0 0 0 29.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 -15.000
Finans -2.000 -3.000 -2.000 26.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 33.000 112.000 182.000 0 0
Driftsløsøre 176.000 188.000 200.000 472.000 562.000
Sum varige driftsmidler 209.000 300.000 382.000 472.000 562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 195.000
Sum anleggsmidler 209.000 300.000 382.000 472.000 757.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 122.000 215.000 129.000 381.000
Andre fordringer 18.000 18.000 19.000 1.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 3.000 6.000 10.000 32.000
Sum omløpsmidler 55.000 143.000 240.000 141.000 487.000
Sum eiendeler 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 212.000 345.000 375.000 -4.916.000
Sum egenkapital 241.000 412.000 545.000 575.000 -4.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 18.000 62.000 18.000 5.952.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 13.000 15.000 20.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 31.000 77.000 38.000 5.960.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 112.000 163.000 103.000 -5.473.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.6 3.1 3.7 0.1
Likviditetsgrad 2 2.4 4.6 3.1 3.7 0.1
Soliditet 91.3 9 87.6 93.8 -379.1
Resultatgrad -29.5 -2.7 52.7 -19.5
Rentedekningsgrad -84.5 -43.3 451.3 -181.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -29.3 -4.5 225.6 -218.2
Prokurister
21.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JØRGENSEN STEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Konrad JørgensenStyreleder82
Stein JørgensenStyremedlem58
Berit JørgensenStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Konrad Jørgensen70.0082
Stein Jørgensen30.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00