Reiselyst Og Norwegian Cruise Center As
Juridisk navn:  Reiselyst Og Norwegian Cruise Center As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32265890
Postboks 1628 Stasjonsgata 1 Fax: 32265891
3007 Drammen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune: www.reiselyst.no
Viken Drammen
Org.nr: 950605316
Aksjekapital: 868.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
20,58%
Resultat  
  
1,56%
Egenkapital  
  
12,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.175.000 5.121.000 5.359.000 7.912.000 9.396.000
Resultat: 195.000 192.000 59.000 -337.000 -14.000
Egenkapital: 1.115.000 990.000 871.000 819.000 1.157.000
Regnskap for Reiselyst Og Norwegian Cruise Center As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.175.000 5.121.000 5.359.000 7.912.000 9.396.000
Driftskostnader -5.984.000 -4.908.000 -5.284.000 -8.203.000 -9.437.000
Driftsresultat 191.000 214.000 74.000 -292.000 -42.000
Finansinntekter 7.000 1.000 9.000 15.000 53.000
Finanskostnader -2.000 -23.000 -24.000 -60.000 -25.000
Finans 5.000 -22.000 -15.000 -45.000 28.000
Resultat før skatt 195.000 192.000 59.000 -337.000 -14.000
Skattekostnad -70.000 -73.000 -8.000 0 0
Årsresultat 126.000 119.000 51.000 -337.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 597.000 676.000 708.000 699.000 730.000
Sum omløpsmidler 2.435.000 2.285.000 2.429.000 2.645.000 3.299.000
Sum eiendeler 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.344.000 4.029.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 35.000 -84.000 -135.000 202.000
Sum egenkapital 1.115.000 990.000 871.000 819.000 1.157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 163.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.917.000 1.972.000 2.267.000 2.361.000 2.873.000
Sum gjeld og egenkapital 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.343.000 4.029.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.175.000 5.120.000 5.359.000 7.912.000 9.395.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 1.000
Driftsinntekter 6.175.000 5.121.000 5.359.000 7.912.000 9.396.000
Varekostnad -4.865.000 -4.089.000 -4.334.000 -6.543.000 -7.608.000
Lønninger -616.000 -225.000 -410.000 -866.000 -1.013.000
Avskrivning -9.000 -5.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -494.000 -589.000 -539.000 -794.000 -816.000
Driftskostnader -5.984.000 -4.908.000 -5.284.000 -8.203.000 -9.437.000
Driftsresultat 191.000 214.000 74.000 -292.000 -42.000
Finansinntekter 7.000 1.000 9.000 15.000 53.000
Finanskostnader -2.000 -23.000 -24.000 -60.000 -25.000
Finans 5.000 -22.000 -15.000 -45.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 119.000 51.000 -337.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 548.000 618.000 691.000 699.000 699.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 58.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 49.000 58.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 31.000
Sum anleggsmidler 597.000 676.000 708.000 699.000 730.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.755.000 1.620.000 1.602.000 1.906.000 2.188.000
Andre fordringer 527.000 472.000 515.000 303.000 393.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 193.000 312.000 436.000 718.000
Sum omløpsmidler 2.435.000 2.285.000 2.429.000 2.645.000 3.299.000
Sum eiendeler 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.344.000 4.029.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 35.000 -84.000 -135.000 202.000
Sum egenkapital 1.115.000 990.000 871.000 819.000 1.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 163.000 0
Leverandørgjeld 0 0 8.000 77.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 2.000 26.000 49.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.885.000 1.970.000 2.232.000 2.235.000 2.770.000
Sum kortsiktig gjeld 1.917.000 1.972.000 2.267.000 2.361.000 2.873.000
Sum gjeld og egenkapital 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.343.000 4.029.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 518.000 313.000 162.000 284.000 426.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet 36.8 33.4 27.8 24.5 28.7
Resultatgrad 3.1 4.2 1.4 -3.7 -0.4
Rentedekningsgrad 95.5 9.3 3.1 -4.6 0.4
Gjeldsgrad 1.7 2 2.6 3.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 6.5 7.3 2.6 -8.3 0.3
Signatur
30.05.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond FlesakerStyreleder53
Berit FlesakerStyremedlem82
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Flesaker91.3653
BJORN FLESAKER8.64 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00