Husky Hike As
Juridisk navn:  Husky Hike As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirstrandvegen 1656 Leirstrandvegen 1656 Fax:
9106 Straumsbukta 9106 Straumsbukta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 823659792
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 16.09.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sne Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 8.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 24.000
Regnskap for Husky Hike As
Resultat 2019
Driftsinntekter 8.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 26.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 8.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -9.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 22.000
Sum omløpsmidler 26.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 92.3
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kurt BühlerStyreleder55
Silvia GygerStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Silvia Gyger50.0051
Kurt Bühler50.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00