Feltspatveien 5 As
Juridisk navn:  Feltspatveien 5 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industriveien 22 Industriveien 22 Fax:
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 923578293
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 09.09.2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 41.000
Resultat: -7.000
Egenkapital: 393.000
Regnskap for Feltspatveien 5 As
Resultat 2019
Driftsinntekter 41.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -20.000
Finans -20.000
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.513.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 2.549.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 393.000
Sum langsiktig gjeld 2.120.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000
Sum gjeld og egenkapital 2.549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000
Andre inntekter 39.000
Driftsinntekter 41.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -20.000
Finans -20.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 2.513.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.513.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.513.000
Varebeholdning 9.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 27.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 2.549.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.120.000
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000
Sum gjeld og egenkapital 2.549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 15.4
Resultatgrad 31.7
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad 5.5
Total kapitalrentabilitet 0.5
Signatur
17.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torger Martin Kopland TerumStyreleder38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Midtun Invest As50.00 
Eiker Bolig As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00