Transportsentralen Sa
Juridisk navn:  Transportsentralen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77001040
Mercurveien 53 Mercurveien 53 Fax: 77001045
9408 Harstad 9408 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 912383555
Aksjekapital: 1.568.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11.08.1978
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Konsulentpartner Harstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,92%
Resultat  
  
-78,69%
Egenkapital  
  
2,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.236.000 30.514.000 31.573.000 28.673.000 25.724.000
Resultat: 117.000 549.000 -2.614.000 -2.831.000 -276.000
Egenkapital: -5.647.000 -5.764.000 -6.313.000 -3.587.000 -757.000
Regnskap for Transportsentralen Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.236.000 30.514.000 31.573.000 28.673.000 25.724.000
Driftskostnader -32.717.000 -29.507.000 -33.785.000 -31.171.000 -25.594.000
Driftsresultat 519.000 1.008.000 -2.212.000 -2.498.000 130.000
Finansinntekter 60.000 16.000 0 18.000 3.000
Finanskostnader -462.000 -476.000 -402.000 -351.000 -408.000
Finans -402.000 -460.000 -402.000 -333.000 -405.000
Resultat før skatt 117.000 549.000 -2.614.000 -2.831.000 -276.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 549.000 -2.614.000 -2.831.000 -276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 109.000 359.000 317.000
Sum omløpsmidler 6.421.000 6.983.000 4.994.000 7.748.000 4.420.000
Sum eiendeler 6.421.000 6.983.000 5.103.000 8.107.000 4.737.000
Sum opptjent egenkapital -7.295.000 -7.332.000 -7.881.000 -5.267.000 -2.437.000
Sum egenkapital -5.647.000 -5.764.000 -6.313.000 -3.587.000 -757.000
Sum langsiktig gjeld 3.432.000 4.003.000 4.487.000 905.000 803.000
Sum kortsiktig gjeld 8.636.000 8.744.000 6.928.000 10.790.000 4.691.000
Sum gjeld og egenkapital 6.421.000 6.983.000 5.102.000 8.108.000 4.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.091.000 30.503.000 31.573.000 28.673.000 25.724.000
Andre inntekter 145.000 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 33.236.000 30.514.000 31.573.000 28.673.000 25.724.000
Varekostnad -30.781.000 -27.549.000 -27.897.000 -24.164.000 -22.617.000
Lønninger -821.000 -668.000 -2.049.000 -3.732.000 -1.729.000
Avskrivning 0 0 0 -26.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 -47.000 -117.000 0
Andre driftskostnader -1.115.000 -1.290.000 -3.792.000 -3.132.000 -1.244.000
Driftskostnader -32.717.000 -29.507.000 -33.785.000 -31.171.000 -25.594.000
Driftsresultat 519.000 1.008.000 -2.212.000 -2.498.000 130.000
Finansinntekter 60.000 16.000 0 18.000 3.000
Finanskostnader -462.000 -476.000 -402.000 -351.000 -408.000
Finans -402.000 -460.000 -402.000 -333.000 -405.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 549.000 -2.614.000 -2.831.000 -276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 273.000 52.000
Driftsløsøre 0 0 109.000 80.000 197.000
Sum varige driftsmidler 0 0 109.000 353.000 249.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.000 68.000
Sum anleggsmidler 0 0 109.000 359.000 317.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.933.000 6.130.000 4.162.000 6.129.000 3.260.000
Andre fordringer 52.000 643.000 529.000 62.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 436.000 210.000 303.000 1.558.000 1.150.000
Sum omløpsmidler 6.421.000 6.983.000 4.994.000 7.748.000 4.420.000
Sum eiendeler 6.421.000 6.983.000 5.103.000 8.107.000 4.737.000
Sum opptjent egenkapital -7.295.000 -7.332.000 -7.881.000 -5.267.000 -2.437.000
Sum egenkapital -5.647.000 -5.764.000 -6.313.000 -3.587.000 -757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.182.000 2.992.000 2.019.000 2.426.000 1.370.000
Sum langsiktig gjeld 3.432.000 4.003.000 4.487.000 905.000 803.000
Leverandørgjeld 6.280.000 5.427.000 4.583.000 7.399.000 2.898.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 204.000 117.000 336.000 312.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 121.000 209.000 629.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 8.636.000 8.744.000 6.928.000 10.790.000 4.691.000
Sum gjeld og egenkapital 6.421.000 6.983.000 5.102.000 8.108.000 4.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.215.000 -1.761.000 -1.934.000 -3.042.000 -271.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.7 1.0
Soliditet -87.9 -82.5 -123.7 -44.2 -16.0
Resultatgrad 1.6 3.3 -8.7 0.5
Rentedekningsgrad 1.1 2.1 -5.5 -7.1 0.3
Gjeldsgrad -2.1 -2.2 -1.8 -3.3 -7.3
Total kapitalrentabilitet 9 14.7 -43.4 -30.6 2.8
Signatur
21.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. TRE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Thore Markus MikalsenStyreleder67
Elling HaukebøeStyremedlem69
Alv Norodd ErvikStyremedlem67
Halvar Johan DallagerStyremedlem61
Raymond SkarsteinStyremedlem46
Robin Andre Krøtø-OlsenStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00