Mannskap As
Juridisk navn:  Mannskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Leirdals vei 20 Gamle Leirdals vei 20 Fax:
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921284527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 23.08.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abc Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
163,07%
Resultat  
  
30,99%
Egenkapital  
  
100,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.238.000 1.611.000
Resultat: 541.000 413.000
Egenkapital: 840.000 418.000
Regnskap for Mannskap As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.238.000 1.611.000
Driftskostnader -3.698.000 -1.198.000
Driftsresultat 540.000 413.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 541.000 413.000
Skattekostnad -119.000 -95.000
Årsresultat 421.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 0
Sum omløpsmidler 1.530.000 941.000
Sum eiendeler 1.542.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 318.000
Sum egenkapital 840.000 418.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 700.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.542.000 941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.238.000 1.611.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.238.000 1.611.000
Varekostnad -98.000 -57.000
Lønninger -2.843.000 -969.000
Avskrivning -3.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -172.000
Driftskostnader -3.698.000 -1.198.000
Driftsresultat 540.000 413.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 421.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 12.000 0
Sum varige driftsmidler 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 458.000 394.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.072.000 547.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 941.000
Sum eiendeler 1.542.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 318.000
Sum egenkapital 840.000 418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 60.000 42.000
Betalbar skatt 117.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 302.000 329.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.542.000 941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 418.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8
Soliditet 54.5 44.4
Resultatgrad 12.7 25.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 3 43.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ricard FarinettiStyreleder56
Tom EggersStyremedlem45
Trond KlempStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
TOM EGGERS5.0045
Trond Klemp48.0058
RICARD FARINETTI47.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00