Ganbatte As
Juridisk navn:  Ganbatte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Underhaugsveien 25A Underhaugsveien 25A Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921091214
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.07.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -7.000
Egenkapital: 43.000
Regnskap for Ganbatte As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 43.000
Sum eiendeler 43.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 43.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 43.000
Sum omløpsmidler 43.000
Sum eiendeler 43.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -16.3
Signatur
03.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas EkkerStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Andreas Ekker100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00