Kamilla As
Juridisk navn:  Kamilla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Parkgata 4 Parkgata 4 Fax:
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 921058586
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 26.06.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.484.000
Resultat: 23.000
Egenkapital: 51.000
Regnskap for Kamilla As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.484.000
Driftskostnader -1.467.000
Driftsresultat 17.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Resultat før skatt 23.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.355.000
Sum omløpsmidler 265.000
Sum eiendeler 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 21.000
Sum egenkapital 51.000
Sum langsiktig gjeld 1.527.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.484.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.484.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.013.000
Avskrivning -96.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -358.000
Driftskostnader -1.467.000
Driftsresultat 17.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 500.000
Fast eiendom 57.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 66.000
Sum varige driftsmidler 855.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.355.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 86.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 180.000
Sum omløpsmidler 265.000
Sum eiendeler 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 21.000
Sum egenkapital 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.527.000
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000
Likviditetsgrad 1 6.3
Likviditetsgrad 2 6.3
Soliditet 3.1
Resultatgrad 1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 30.8
Total kapitalrentabilitet 1.4
Signatur
27.06.2018
Prokurister
27.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Åsne HaugeStyreleder60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ørjan Nilsen100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00