Byggm. Carl H. Thoresen As
Juridisk navn:  Byggm. Carl H. Thoresen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalvetangveien 32 Kalvetangveien 32 Fax:
3132 Husøysund 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 821005302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 14.06.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersda
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 557.000
Resultat: 62.000
Egenkapital: 198.000
Regnskap for Byggm. Carl H. Thoresen As
Resultat 2018
Driftsinntekter 557.000
Driftskostnader -495.000
Driftsresultat 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 62.000
Skattekostnad -14.000
Årsresultat 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000
Sum omløpsmidler 399.000
Sum eiendeler 483.000
Sum opptjent egenkapital 48.000
Sum egenkapital 198.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000
Sum gjeld og egenkapital 484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 557.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 557.000
Varekostnad -288.000
Lønninger -110.000
Avskrivning -20.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -77.000
Driftskostnader -495.000
Driftsresultat 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 84.000
Sum varige driftsmidler 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 84.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 168.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 230.000
Sum omløpsmidler 399.000
Sum eiendeler 483.000
Sum opptjent egenkapital 48.000
Sum egenkapital 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 124.000
Betalbar skatt 12.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000
Sum gjeld og egenkapital 484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 40.9
Resultatgrad 11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Henning Kjær ThoresenStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
CARL HENNING KJÆR THORESEN100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00