Crown Travel AS
Juridisk navn:  Crown Travel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23159394
Postboks 9148 Grønland Torg Olafiagangen 7-11 Fax: 23159380
0133 Oslo 133 Oslo
Fylke: Kommune: www.crown.no
Oslo Oslo
Org.nr: 976047702
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M & N Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 1.858.000 0 0
Resultat: 0 0 2.000 -1.000 700.000
Egenkapital: 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Regnskap for Crown Travel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 1.858.000 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.858.000 -1.000 14.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 14.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 690.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 2.000 0 686.000
Resultat før skatt 0 0 2.000 -1.000 700.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -519.000
Årsresultat 0 0 2.000 -1.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -747.000 -747.000 -747.000 -748.000 -748.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.858.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 1.858.000 0 0
Varekostnad 0 0 -1.858.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -1.000 14.000
Driftskostnader 0 0 -1.858.000 -1.000 14.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 14.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 690.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 2.000 0 686.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 2.000 -1.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 2.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -747.000 -747.000 -747.000 -748.000 -748.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Likviditetsgrad 1 3.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 3.1 0.0
Soliditet 1 1 1 66.7 100.0
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad 176.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 66.7 -33.3 35200.0
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.10.2008
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sarfraz Ahmed RajaStyreleder60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sarfraz Ahmed Raja100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00