6. Sans Travel As
Juridisk navn:  6. Sans Travel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22599460
Schweigaards Gate 16 Schweigaards Gate 16 Fax: 22599461
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune: www.skylink.no
Oslo Oslo
Org.nr: 964703469
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 14.08.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,73%
Resultat  
  
-883,96%
Egenkapital  
  
-77,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000 8.951.000
Resultat: -1.043.000 -106.000 -268.000 -192.000 233.000
Egenkapital: 308.000 1.361.000 1.318.000 1.306.000 1.328.000
Regnskap for 6. Sans Travel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000 8.951.000
Driftskostnader -1.846.000 -1.039.000 -2.554.000 -5.781.000 -8.707.000
Driftsresultat -1.042.000 -107.000 -272.000 -189.000 244.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -5.000 -16.000
Finans -1.000 1.000 3.000 -3.000 -11.000
Resultat før skatt -1.043.000 -106.000 -268.000 -192.000 233.000
Skattekostnad 234.000 25.000 66.000 39.000 -63.000
Årsresultat -809.000 -81.000 -202.000 -152.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 768.000 33.000 39.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.284.000 745.000 1.594.000 1.787.000 2.133.000
Sum eiendeler 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000 2.181.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 293.000 374.000 577.000 729.000
Sum egenkapital 308.000 1.361.000 1.318.000 1.306.000 1.328.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.107.000 152.000 310.000 519.000 852.000
Sum gjeld og egenkapital 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000 2.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000 8.951.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000 8.951.000
Varekostnad -613.000 -929.000 -2.170.000 -4.872.000 -7.622.000
Lønninger -950.000 -30.000 -67.000 -625.000 -754.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -80.000 -317.000 -284.000 -331.000
Driftskostnader -1.846.000 -1.039.000 -2.554.000 -5.781.000 -8.707.000
Driftsresultat -1.042.000 -107.000 -272.000 -189.000 244.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -5.000 -16.000
Finans -1.000 1.000 3.000 -3.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -809.000 -81.000 -202.000 -152.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 131.000 18.000 33.000 39.000 48.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 750.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 768.000 33.000 39.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 274.000 337.000 386.000 867.000 707.000
Andre fordringer 56.000 71.000 86.000 157.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 173.000 363.000 27.000 1.040.000
Sum omløpsmidler 1.284.000 745.000 1.594.000 1.787.000 2.133.000
Sum eiendeler 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000 2.181.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 293.000 374.000 577.000 729.000
Sum egenkapital 308.000 1.361.000 1.318.000 1.306.000 1.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 13.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 98.000 137.000 108.000 99.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 110.000 12.000 31.000 30.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 920.000 42.000 142.000 368.000 637.000
Sum kortsiktig gjeld 1.107.000 152.000 310.000 519.000 852.000
Sum gjeld og egenkapital 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000 2.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 177.000 593.000 1.284.000 1.268.000 1.281.000
Likviditetsgrad 1 1.2 4.9 5.1 3.4 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 4.9 5.1 3.5 2.6
Soliditet 21.8 9 8 71.6 60.9
Resultatgrad -129.6 -11.5 -11.9 -3.4 2.7
Rentedekningsgrad - -37.4 15.6
Gjeldsgrad 3.6 0.1 0.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -73.6 -6.9 -16.5 -10.2 11.4
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
24.01.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Morten BerghStyreleder49
Jan Fredrik EikåStyremedlem50
Lars Anders Krister ØbergStyremedlem56
Tron Ivar MathisenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
6. Sans Event As55.00 
Jan Fredrik Eikå45.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00