Risdal Gårdsdrift As
Juridisk navn:  Risdal Gårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kverveveien 404 Kverveveien 404 Fax:
4827 Frolands Verk 4827 Frolands Verk
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 919254351
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 07.06.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,94%
Resultat  
  
-96,99%
Egenkapital  
  
-43,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.563.000 3.162.000 544.000
Resultat: 23.000 764.000 18.000
Egenkapital: 543.000 956.000 368.000
Regnskap for Risdal Gårdsdrift As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.563.000 3.162.000 544.000
Driftskostnader -2.369.000 -2.371.000 -525.000
Driftsresultat 193.000 790.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -170.000 -26.000 0
Finans -170.000 -26.000 0
Resultat før skatt 23.000 764.000 18.000
Skattekostnad -6.000 -176.000 0
Årsresultat 17.000 589.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 548.000 94.000 0
Sum omløpsmidler 2.601.000 2.387.000 2.318.000
Sum eiendeler 3.149.000 2.481.000 2.318.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 606.000 18.000
Sum egenkapital 543.000 956.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.598.000 1.519.000 1.950.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000 2.480.000 2.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.293.000 1.533.000 201.000
Andre inntekter 1.269.000 1.629.000 343.000
Driftsinntekter 2.563.000 3.162.000 544.000
Varekostnad -783.000 -805.000 -330.000
Lønninger -363.000 -209.000 0
Avskrivning -54.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.256.000 -806.000 -245.000
Driftskostnader -2.369.000 -2.371.000 -525.000
Driftsresultat 193.000 790.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -170.000 -26.000 0
Finans -170.000 -26.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000 589.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 284.000 72.000 0
Sum varige driftsmidler 284.000 72.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 264.000 22.000 0
Sum anleggsmidler 548.000 94.000 0
Varebeholdning 1.424.000 1.338.000 1.876.000
Kundefordringer 200.000 23.000 0
Andre fordringer 972.000 893.000 441.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 134.000 0
Sum omløpsmidler 2.601.000 2.387.000 2.318.000
Sum eiendeler 3.149.000 2.481.000 2.318.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 606.000 18.000
Sum egenkapital 543.000 956.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 5.000 0
Leverandørgjeld 2.206.000 1.117.000 1.448.000
Betalbar skatt 4.000 170.000 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 54.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 179.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 2.598.000 1.519.000 1.950.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000 2.480.000 2.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 868.000 368.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.2
Soliditet 17.2 38.5 15.9
Resultatgrad 7.5 2 3.3
Rentedekningsgrad 1.1 30.4
Gjeldsgrad 4.8 1.6 5.3
Total kapitalrentabilitet 6.1 31.9 0.8
Signatur
05.07.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Glenn Kjetil RisdalStyreleder25
Øystein RisdalStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Glenn Kjetil Risdal50.0025
Øystein Risdal50.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00