Stiftinga Fest I Vest
Juridisk navn:  Stiftinga Fest I Vest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks14 Sagvågsbrekko 2 Fax:
5408 Sagvåg 5410 Sagvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 819088632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.03.2017
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
19,15%
Resultat  
  
-103,68%
Egenkapital  
  
-2,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.207.000 1.013.000
Resultat: -6.000 163.000
Egenkapital: 257.000 263.000
Regnskap for Stiftinga Fest I Vest
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.207.000 1.013.000
Driftskostnader -1.213.000 -849.000
Driftsresultat -6.000 163.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -6.000 163.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -6.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 330.000 263.000
Sum eiendeler 330.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 163.000
Sum egenkapital 257.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 0
Sum gjeld og egenkapital 330.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.207.000 1.013.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.207.000 1.013.000
Varekostnad -177.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.036.000 -849.000
Driftskostnader -1.213.000 -849.000
Driftsresultat -6.000 163.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 0
Andre fordringer 47.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 282.000 263.000
Sum omløpsmidler 330.000 263.000
Sum eiendeler 330.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 163.000
Sum egenkapital 257.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 32.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 0
Sum gjeld og egenkapital 330.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 263.000
Likviditetsgrad 1 4.5
Likviditetsgrad 2 4.5 0
Soliditet 77.9 1
Resultatgrad -0.5 16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -1.8 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Åge MyhreStyreleder61
Marianne AnkervoldStyremedlem55
Helge Marvin SagvågStyremedlem73
Stein Helge BraathenStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00