Sweco Bil Oslo
Juridisk navn:  Sweco Bil Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 80 Skøyen Drammensveien 260 Fax:
0212 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918510966
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 01.01.1950
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 365.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 0
Regnskap for Sweco Bil Oslo
Resultat 2018
Driftsinntekter 365.000
Driftskostnader -354.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 365.000
Driftsinntekter 365.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -354.000
Driftskostnader -354.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Mats BettvikStyreleder33
Oddbjørn StrømStyremedlem33
Tor Jørgen LarsenStyremedlem31
Mari HelgestadStyremedlem27
Elinor HenriksenStyremedlem25
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00