Arna Clinic As
Juridisk navn:  Arna Clinic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98009266
Sandviksveien 36 Sandviksveien 36 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915864074
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 27.07.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
30,71%
Resultat  
  
67,63%
Egenkapital  
  
138,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.622.000 3.536.000 2.054.000 690.000
Resultat: 1.921.000 1.146.000 491.000 -110.000
Egenkapital: 2.546.000 1.067.000 196.000 -80.000
Regnskap for Arna Clinic As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.622.000 3.536.000 2.054.000 690.000
Driftskostnader -2.700.000 -2.342.000 -1.492.000 -787.000
Driftsresultat 1.922.000 1.194.000 562.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -49.000 -72.000 -12.000
Finans -1.000 -48.000 -71.000 -12.000
Resultat før skatt 1.921.000 1.146.000 491.000 -110.000
Skattekostnad -442.000 -275.000 -95.000 0
Årsresultat 1.479.000 871.000 395.000 -110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.399.000 1.141.000 1.368.000 1.559.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 1.447.000 938.000 863.000
Sum eiendeler 3.610.000 2.588.000 2.306.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.037.000 166.000 -110.000
Sum egenkapital 2.546.000 1.067.000 196.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 612.000 1.217.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 451.000 304.000 2.111.000 2.501.000
Sum gjeld og egenkapital 3.609.000 2.588.000 2.307.000 2.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.622.000 3.439.000 2.054.000 615.000
Andre inntekter 0 97.000 0 75.000
Driftsinntekter 4.622.000 3.536.000 2.054.000 690.000
Varekostnad -833.000 -646.000 -92.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -346.000 -215.000 -255.000 -497.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.521.000 -1.481.000 -1.145.000 -288.000
Driftskostnader -2.700.000 -2.342.000 -1.492.000 -787.000
Driftsresultat 1.922.000 1.194.000 562.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -49.000 -72.000 -12.000
Finans -1.000 -48.000 -71.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -120.000 0
Årsresultat 1.479.000 871.000 395.000 -110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 999.000 741.000 968.000 1.159.000
Sum varige driftsmidler 999.000 741.000 968.000 1.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 1.399.000 1.141.000 1.368.000 1.559.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 11.000 206.000 152.000
Andre fordringer 66.000 62.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.083.000 1.374.000 732.000 710.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 1.447.000 938.000 863.000
Sum eiendeler 3.610.000 2.588.000 2.306.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.037.000 166.000 -110.000
Sum egenkapital 2.546.000 1.067.000 196.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 612.000 1.217.000 0 0
Leverandørgjeld 9.000 29.000 0 0
Betalbar skatt 442.000 275.000 95.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -120.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.895.000 2.501.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 304.000 2.111.000 2.501.000
Sum gjeld og egenkapital 3.609.000 2.588.000 2.307.000 2.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.760.000 1.143.000 -1.173.000 -1.638.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.8 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 4.9 4.8 0.4 0.4
Soliditet 70.5 41.2 8.5 -3.3
Resultatgrad 41.6 33.8 27.4 -14.1
Rentedekningsgrad 9 24.4 7.8 -8.1
Gjeldsgrad 0.4 1.4 10.8 -31.3
Total kapitalrentabilitet 53.3 46.2 24.4 -4.0
Signatur
04.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nahid HeydarpanahStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nahid Heydarpanah100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00