Keroc As
Juridisk navn:  Keroc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40598625
Østre Aker Vei 243 Østre Aker Vei 243 Fax:
0976 Oslo 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912380912
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 01.08.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Skatteeksperten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,34%
Resultat  
  
-54,67%
Egenkapital  
  
0,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.502.000 26.658.000 9.016.000 4.385.000 3.192.000
Resultat: 917.000 2.023.000 50.000 59.000 13.000
Egenkapital: 1.573.000 1.567.000 73.000 96.000 52.000
Regnskap for Keroc As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.502.000 26.658.000 9.016.000 4.385.000 3.192.000
Driftskostnader -20.589.000 -24.641.000 -8.953.000 -4.318.000 -3.182.000
Driftsresultat 912.000 2.017.000 63.000 67.000 10.000
Finansinntekter 6.000 25.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -18.000 -17.000 -11.000 0
Finans 4.000 7.000 -13.000 -8.000 2.000
Resultat før skatt 917.000 2.023.000 50.000 59.000 13.000
Skattekostnad -211.000 -486.000 -13.000 -15.000 -3.000
Årsresultat 706.000 1.537.000 38.000 44.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 394.000 441.000 215.000 268.000 21.000
Sum omløpsmidler 4.517.000 3.929.000 1.046.000 651.000 490.000
Sum eiendeler 4.911.000 4.370.000 1.261.000 919.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 1.543.000 1.537.000 43.000 66.000 22.000
Sum egenkapital 1.573.000 1.567.000 73.000 96.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 7.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 3.338.000 2.802.000 1.176.000 817.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 4.911.000 4.369.000 1.260.000 920.000 510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.102.000 26.658.000 8.957.000 4.385.000 3.192.000
Andre inntekter 400.000 0 59.000 0 0
Driftsinntekter 21.502.000 26.658.000 9.016.000 4.385.000 3.192.000
Varekostnad -9.064.000 -12.738.000 -3.443.000 -718.000 -25.000
Lønninger -8.994.000 -9.119.000 -4.465.000 -2.867.000 -2.157.000
Avskrivning -122.000 -155.000 -54.000 -67.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.409.000 -2.629.000 -991.000 -666.000 -995.000
Driftskostnader -20.589.000 -24.641.000 -8.953.000 -4.318.000 -3.182.000
Driftsresultat 912.000 2.017.000 63.000 67.000 10.000
Finansinntekter 6.000 25.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -18.000 -17.000 -11.000 0
Finans 4.000 7.000 -13.000 -8.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 706.000 1.537.000 38.000 44.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 394.000 441.000 215.000 268.000 21.000
Sum varige driftsmidler 394.000 441.000 215.000 268.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 394.000 441.000 215.000 268.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.159.000 921.000 297.000 126.000 219.000
Andre fordringer 10.000 0 82.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.348.000 3.008.000 667.000 522.000 267.000
Sum omløpsmidler 4.517.000 3.929.000 1.046.000 651.000 490.000
Sum eiendeler 4.911.000 4.370.000 1.261.000 919.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 1.543.000 1.537.000 43.000 66.000 22.000
Sum egenkapital 1.573.000 1.567.000 73.000 96.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 139.000 168.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 7.000 11.000
Leverandørgjeld 1.121.000 288.000 0 24.000 15.000
Betalbar skatt 211.000 486.000 13.000 15.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 1.089.000 955.000 393.000 251.000 201.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 916.000 1.073.000 631.000 357.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 3.338.000 2.802.000 1.176.000 817.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 4.911.000 4.369.000 1.260.000 920.000 510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.179.000 1.127.000 -130.000 -166.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 0.9 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 0.9 0.8 1.1
Soliditet 3 35.9 5.8 10.4 10.2
Resultatgrad 4.2 7.6 0.7 1.5 0.3
Rentedekningsgrad 4 112.1 3.7 6.4
Gjeldsgrad 2.1 1.8 16.3 8.6 8.8
Total kapitalrentabilitet 18.7 46.7 5.3 7.6 2.4
Signatur
23.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Girts EveleStyreleder35
Edgars KlugaStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Girts Evele50.0035
Edgars Kluga50.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00