Sporafjell Utviklingsselskap As
Juridisk navn:  Sporafjell Utviklingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 7 Sentrum Haakon Viis Gate 8 Fax:
4001 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999330169
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 16.10.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-126,27%
Egenkapital  
  
-1,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0
Resultat: -191.000 727.000 686.000 1.986.000 -758.000
Egenkapital: 8.535.000 8.685.000 8.123.000 11.607.000 10.129.000
Regnskap for Sporafjell Utviklingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0
Driftskostnader -217.000 -13.351.000 -15.660.000 -42.600.000 -126.000
Driftsresultat -217.000 640.000 642.000 2.012.000 -126.000
Finansinntekter 27.000 87.000 44.000 59.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -85.000 -644.000
Finans 26.000 87.000 44.000 -26.000 -632.000
Resultat før skatt -191.000 727.000 686.000 1.986.000 -758.000
Skattekostnad 42.000 -165.000 -170.000 -509.000 141.000
Årsresultat -149.000 562.000 516.000 1.478.000 -617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 122.000 292.000 800.000
Sum omløpsmidler 32.823.000 25.542.000 25.770.000 37.463.000 64.901.000
Sum eiendeler 32.823.000 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.701.000
Sum opptjent egenkapital 2.406.000 2.555.000 1.994.000 1.478.000 0
Sum egenkapital 8.535.000 8.685.000 8.123.000 11.607.000 10.129.000
Sum langsiktig gjeld 15.698.000 15.741.000 15.697.000 25.395.000 44.254.000
Sum kortsiktig gjeld 8.590.000 1.117.000 2.072.000 753.000 11.319.000
Sum gjeld og egenkapital 32.823.000 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0
Varekostnad 0 -13.223.000 -15.480.000 -42.386.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -217.000 -128.000 -180.000 -214.000 -126.000
Driftskostnader -217.000 -13.351.000 -15.660.000 -42.600.000 -126.000
Driftsresultat -217.000 640.000 642.000 2.012.000 -126.000
Finansinntekter 27.000 87.000 44.000 59.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -85.000 -644.000
Finans 26.000 87.000 44.000 -26.000 -632.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -149.000 562.000 516.000 1.478.000 -617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 122.000 292.000 800.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 122.000 292.000 800.000
Varebeholdning 31.610.000 18.944.000 23.950.000 33.000.000 64.738.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.213.000 6.597.000 1.819.000 4.463.000 164.000
Sum omløpsmidler 32.823.000 25.542.000 25.770.000 37.463.000 64.901.000
Sum eiendeler 32.823.000 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.701.000
Sum opptjent egenkapital 2.406.000 2.555.000 1.994.000 1.478.000 0
Sum egenkapital 8.535.000 8.685.000 8.123.000 11.607.000 10.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 44.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.273.000 0 0 0 10.527.000
Sum langsiktig gjeld 15.698.000 15.741.000 15.697.000 25.395.000 44.254.000
Leverandørgjeld 5.221.000 34.000 1.997.000 599.000 597.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.097.000 1.082.000 75.000 154.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 8.590.000 1.117.000 2.072.000 753.000 11.319.000
Sum gjeld og egenkapital 32.823.000 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.233.000 24.425.000 23.698.000 36.710.000 53.582.000
Likviditetsgrad 1 3.8 22. 12. 49. 5.7
Likviditetsgrad 2 0.1 5.9 0.9 5.9 0.1
Soliditet 2 3 31.4 30.7 15.4
Resultatgrad 4.6 3.9 4.5
Rentedekningsgrad 23.7 -0.2
Gjeldsgrad 2.8 1.9 2.2 2.3 5.5
Total kapitalrentabilitet -0.6 2.8 2.6 5.5 -0.2
Signatur
03.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jostein Sande HaugenStyreleder51
Reidar HaverStyremedlem61
Rune Schive HognestadStyremedlem57
Senad DelicStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Solon Sørvest As50.00 
Sporafjell Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00