Byggm. Trond-Ove Rikstad
Juridisk navn:  Byggm. Trond-Ove Rikstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90081846
Ievegen 181 Ievegen 181 Fax:
5917 Rossland 5917 Rossland
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 999019897
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.11.2012
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 1.925.000
Resultat: 185.000
Egenkapital: 139.000
Regnskap for Byggm. Trond-Ove Rikstad
Resultat 2013
Driftsinntekter 1.925.000
Driftskostnader -1.741.000
Driftsresultat 184.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 185.000
Skattekostnad -51.000
Årsresultat 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.000
Sum omløpsmidler 436.000
Sum eiendeler 707.000
Sum opptjent egenkapital 139.000
Sum egenkapital 139.000
Sum langsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.925.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.925.000
Varekostnad -561.000
Lønninger -924.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -244.000
Driftskostnader -1.741.000
Driftsresultat 184.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 271.000
Sum varige driftsmidler 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 271.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 89.000
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 341.000
Sum omløpsmidler 436.000
Sum eiendeler 707.000
Sum opptjent egenkapital 139.000
Sum egenkapital 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 12.000
Leverandørgjeld 35.000
Betalbar skatt 39.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 19.7
Resultatgrad 9.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.1
Total kapitalrentabilitet 26.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00