Automation West Engineering Ab
Juridisk navn:  Automation West Engineering Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Byrå 17 As August Barks Gata 7 Fax:
1850 Mysen 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 997993705
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.02.2012
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 20.607.000
Resultat: 3.308.000
Egenkapital: 4.369.000
Regnskap for Automation West Engineering Ab
Resultat 2012
Driftsinntekter 20.607.000
Driftskostnader -17.369.000
Driftsresultat 3.238.000
Finansinntekter 70.000
Finanskostnader 0
Finans 70.000
Resultat før skatt 3.308.000
Skattekostnad -879.000
Årsresultat 2.428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000
Sum omløpsmidler 8.391.000
Sum eiendeler 8.409.000
Sum opptjent egenkapital 4.249.000
Sum egenkapital 4.369.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 8.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.607.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 20.607.000
Varekostnad -6.574.000
Lønninger -9.659.000
Avskrivning -52.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.084.000
Driftskostnader -17.369.000
Driftsresultat 3.238.000
Finansinntekter 70.000
Finanskostnader 0
Finans 70.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 18.000
Sum varige driftsmidler 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 18.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.147.000
Andre fordringer 474.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.770.000
Sum omløpsmidler 8.391.000
Sum eiendeler 8.409.000
Sum opptjent egenkapital 4.249.000
Sum egenkapital 4.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.173.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 603.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.264.000
Sum kortsiktig gjeld 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 8.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.352.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 52.0
Resultatgrad 15.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 39.3
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00