Stiftelsen P22
Juridisk navn:  Stiftelsen P22
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23290500
Lovisenberggata 11 Lovisenberggata 11 Fax: 23290501
0456 Oslo 456 Oslo
Fylke: Kommune: www.p22.no
Oslo Oslo
Org.nr: 966220228
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 30.11.1979
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen p 22
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,84%
Resultat  
  
60,34%
Egenkapital  
  
-47,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.888.000 23.514.000 19.569.000 18.359.000 16.780.000
Resultat: -276.000 -696.000 854.000 -3.000 34.000
Egenkapital: 308.000 584.000 1.280.000 426.000 428.000
Regnskap for Stiftelsen P22
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.888.000 23.514.000 19.569.000 18.359.000 16.780.000
Driftskostnader -25.191.000 -24.232.000 -18.730.000 -18.389.000 -16.793.000
Driftsresultat -302.000 -717.000 839.000 -30.000 -14.000
Finansinntekter 27.000 25.000 18.000 33.000 48.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -6.000 -1.000
Finans 26.000 21.000 15.000 27.000 47.000
Resultat før skatt -276.000 -696.000 854.000 -3.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -276.000 -696.000 854.000 -3.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 792.000 957.000 440.000 415.000 616.000
Sum omløpsmidler 4.285.000 4.578.000 5.353.000 3.250.000 2.672.000
Sum eiendeler 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000 3.288.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 574.000 1.270.000 416.000 418.000
Sum egenkapital 308.000 584.000 1.280.000 426.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.769.000 4.951.000 4.513.000 3.239.000 2.859.000
Sum gjeld og egenkapital 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000 3.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 633.000 900.000 1.770.000 1.463.000 1.082.000
Andre inntekter 24.255.000 22.613.000 17.799.000 16.895.000 15.699.000
Driftsinntekter 24.888.000 23.514.000 19.569.000 18.359.000 16.780.000
Varekostnad -1.174.000 -1.101.000 -510.000 -648.000 -595.000
Lønninger -18.520.000 -16.822.000 -13.715.000 -13.617.000 -12.819.000
Avskrivning -215.000 -283.000 -255.000 -200.000 -466.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.282.000 -6.026.000 -4.250.000 -3.924.000 -2.913.000
Driftskostnader -25.191.000 -24.232.000 -18.730.000 -18.389.000 -16.793.000
Driftsresultat -302.000 -717.000 839.000 -30.000 -14.000
Finansinntekter 27.000 25.000 18.000 33.000 48.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -6.000 -1.000
Finans 26.000 21.000 15.000 27.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -276.000 -696.000 854.000 -3.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 792.000 957.000 440.000 415.000 616.000
Sum varige driftsmidler 792.000 957.000 440.000 415.000 616.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 792.000 957.000 440.000 415.000 616.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 718.000 499.000 428.000 123.000 99.000
Andre fordringer 517.000 394.000 259.000 37.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.051.000 3.686.000 4.666.000 3.090.000 2.512.000
Sum omløpsmidler 4.285.000 4.578.000 5.353.000 3.250.000 2.672.000
Sum eiendeler 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000 3.288.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 574.000 1.270.000 416.000 418.000
Sum egenkapital 308.000 584.000 1.280.000 426.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 355.000 537.000 466.000 70.000 224.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.200.000 1.104.000 865.000 736.000 856.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.213.000 3.310.000 3.181.000 2.433.000 1.780.000
Sum kortsiktig gjeld 4.769.000 4.951.000 4.513.000 3.239.000 2.859.000
Sum gjeld og egenkapital 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000 3.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -484.000 -373.000 840.000 11.000 -187.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.2 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.2 1.1 1.0
Soliditet 6.1 10.6 22.1 11.6 13.0
Resultatgrad -1.2 4.3 -0.2 -0.1
Rentedekningsgrad -179.3 279.7 0.5 34.0
Gjeldsgrad 15.5 8.5 3.5 7.6 6.7
Total kapitalrentabilitet -5.4 -12.5 14.8 0.1 1.0
Signatur
04.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Robert David ErlandsenStyreleder64
Karine Marie MorelleStyremedlem53
Camilla Elisa BernardStyremedlem41
Jon Åge SkulandStyremedlem46
Roy MosnessetStyremedlem74
Åsta Torbjørg HetlandStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00