Swea Bygg ANS
Juridisk navn:  Swea Bygg ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93866497
Postboks 8885 Nedre Elvehavn Rosenborg Gate 1 Fax:
7481 Trondheim 7043 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 993496162
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 01.01.2009
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Sunde Og Meråker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,27%
Resultat  
  
173,78%
Egenkapital  
  
-4,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 5.071.000 5.847.000
Resultat: 121.000 -164.000
Egenkapital: 647.000 674.000
Regnskap for Swea Bygg ANS
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 5.071.000 5.847.000
Driftskostnader -4.947.000 -6.007.000
Driftsresultat 125.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000
Resultat før skatt 121.000 -164.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 121.000 -164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.600.000
Sum eiendeler 1.689.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital 647.000 674.000
Sum egenkapital 647.000 674.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.689.000 1.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.071.000 5.847.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.071.000 5.847.000
Varekostnad -1.934.000 -1.518.000
Lønninger -2.013.000 -2.763.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000.000 -1.726.000
Driftskostnader -4.947.000 -6.007.000
Driftsresultat 125.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 121.000 -164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 556.000 294.000
Andre fordringer 6.000 24.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.127.000 1.283.000
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.600.000
Sum eiendeler 1.689.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital 647.000 674.000
Sum egenkapital 647.000 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 276.000 142.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 484.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 562.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.689.000 1.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 647.000 673.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8
Soliditet 38.3 42.1
Resultatgrad 2.5 -2.7
Rentedekningsgrad 25.4 -39.8
Gjeldsgrad 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 -9.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Peter LarssonStyreleder45
Erik Ansgar Hans Henrik LundbergStyremedlem40
Carl Magnus LundbergStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00