Seba Service Norge Ltd
Juridisk navn:  Seba Service Norge Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93886807
Turbinveien 7 Turbinveien 7 Fax:
0195 Oslo 195 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993035823
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 06.09.2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,26%
Resultat  
  
-97,35%
Egenkapital  
  
12,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 567.000 837.000 706.000 184.000
Resultat: 10.000 377.000 92.000 90.000
Egenkapital: 410.000 364.000 137.000 90.000
Regnskap for Seba Service Norge Ltd
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 567.000 837.000 706.000 184.000
Driftskostnader -556.000 -460.000 -613.000 -94.000
Driftsresultat 11.000 377.000 94.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0
Finans -1.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt 10.000 377.000 92.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 271.000 66.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 220.000 152.000 63.000
Sum omløpsmidler 146.000 223.000 149.000 89.000
Sum eiendeler 366.000 443.000 301.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 364.000 137.000 90.000
Sum egenkapital 410.000 364.000 137.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -54.000 79.000 164.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 365.000 443.000 301.000 151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 567.000 837.000 706.000 184.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 567.000 837.000 706.000 184.000
Varekostnad -152.000 -83.000 -11.000 -5.000
Lønninger -303.000 -337.000 -541.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -40.000 -61.000 -17.000
Driftskostnader -556.000 -460.000 -613.000 -94.000
Driftsresultat 11.000 377.000 94.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0
Finans -1.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 271.000 66.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 152.000 63.000
Sum anleggsmidler 220.000 220.000 152.000 63.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 199.000 82.000 48.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 23.000 68.000 41.000
Sum omløpsmidler 146.000 223.000 149.000 89.000
Sum eiendeler 366.000 443.000 301.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 364.000 137.000 90.000
Sum egenkapital 410.000 364.000 137.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 0 0
Leverandørgjeld -152.000 -122.000 -22.000 -1.000
Betalbar skatt 71.000 149.000 43.000 0
Skyldig offentlige avgifter -9.000 41.000 70.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 11.000 73.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld -54.000 79.000 164.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 365.000 443.000 301.000 151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 144.000 -15.000 28.000
Likviditetsgrad 1 -2.7 2.8 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 -2.7 2.9 1.0 1.5
Soliditet 112.3 82.2 45.5 59.6
Resultatgrad 1.9 45.0 13.3 48.9
Rentedekningsgrad 11.0 47.0
Gjeldsgrad -0.1 0.2 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.0 85.1 31.2 59.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00