Arn Eiendom AS
Juridisk navn:  Arn Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75171933
Tordenskjolds Gate 32 Tordenskjolds Gate 32 Fax: 75174732
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 991635505
Aksjekapital: 2.850.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 24.08.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Kjell O. Granefjell As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,42%
Resultat  
  
43,83%
Egenkapital  
  
1,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000 1.825.000
Resultat: -624.000 -1.111.000 -22.000 -44.000 -141.000
Egenkapital: 35.166.000 34.715.000 32.502.000 31.741.000 31.504.000
Regnskap for Arn Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000 1.825.000
Driftskostnader -2.621.000 -3.020.000 -1.893.000 -1.838.000 -1.856.000
Driftsresultat -593.000 -1.131.000 -5.000 -3.000 -31.000
Finansinntekter 25.000 79.000 45.000 53.000 18.000
Finanskostnader -56.000 -58.000 -62.000 -94.000 -128.000
Finans -31.000 21.000 -17.000 -41.000 -110.000
Resultat før skatt -624.000 -1.111.000 -22.000 -44.000 -141.000
Skattekostnad 151.000 284.000 33.000 62.000 38.000
Årsresultat -473.000 -827.000 11.000 18.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000 33.326.000
Sum omløpsmidler 2.181.000 10.194.000 5.903.000 3.692.000 4.267.000
Sum eiendeler 39.960.000 46.305.000 37.329.000 36.099.000 37.593.000
Sum opptjent egenkapital 5.478.000 5.951.000 6.778.000 6.767.000 6.749.000
Sum egenkapital 35.166.000 34.715.000 32.502.000 31.741.000 31.504.000
Sum langsiktig gjeld 2.989.000 3.411.000 3.850.000 4.029.000 4.197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.805.000 8.178.000 977.000 329.000 1.893.000
Sum gjeld og egenkapital 39.960.000 46.304.000 37.329.000 36.099.000 37.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000 1.825.000
Driftsinntekter 2.028.000 1.888.000 1.888.000 1.834.000 1.825.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -388.000 -392.000 -363.000 -320.000 -315.000
Avskrivning -912.000 -988.000 -998.000 -989.000 -989.000
Nedskrivning -621.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -1.640.000 -532.000 -529.000 -552.000
Driftskostnader -2.621.000 -3.020.000 -1.893.000 -1.838.000 -1.856.000
Driftsresultat -593.000 -1.131.000 -5.000 -3.000 -31.000
Finansinntekter 25.000 79.000 45.000 53.000 18.000
Finanskostnader -56.000 -58.000 -62.000 -94.000 -128.000
Finans -31.000 21.000 -17.000 -41.000 -110.000
Konsernbidrag 924.000 3.040.000 750.000 219.000 1.971.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -473.000 -827.000 11.000 18.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000 33.326.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000 33.326.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.779.000 36.111.000 31.426.000 32.407.000 33.326.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 54.000 0 0
Andre fordringer 235.000 1.687.000 48.000 48.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 746.000 4.503.000 4.801.000 3.343.000 1.519.000
Sum omløpsmidler 2.181.000 10.194.000 5.903.000 3.692.000 4.267.000
Sum eiendeler 39.960.000 46.305.000 37.329.000 36.099.000 37.593.000
Sum opptjent egenkapital 5.478.000 5.951.000 6.778.000 6.767.000 6.749.000
Sum egenkapital 35.166.000 34.715.000 32.502.000 31.741.000 31.504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 176.000 402.000 648.000 637.000 633.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.200.000 4.000.000 500.000 138.000 1.052.000
Sum langsiktig gjeld 2.989.000 3.411.000 3.850.000 4.029.000 4.197.000
Leverandørgjeld 73.000 3.123.000 147.000 56.000 51.000
Betalbar skatt 351.000 922.000 205.000 6.000 662.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 24.000 87.000 93.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 109.000 38.000 36.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 1.805.000 8.178.000 977.000 329.000 1.893.000
Sum gjeld og egenkapital 39.960.000 46.304.000 37.329.000 36.099.000 37.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 376.000 2.016.000 4.926.000 3.363.000 2.374.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 6 11.2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 6 11.3 2.3
Soliditet 8 7 87.1 87.9 83.8
Resultatgrad -29.2 -59.9 -0.3 -0.2 -1.7
Rentedekningsgrad -10.6 -19.5 -0.1 0.5 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.4 -2.3 0.1 0.1 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnt Reidar NermoStyreleder62
Bodil Olsen NermoStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arn Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00