Gulbrandsen Agencies AS
Juridisk navn:  Gulbrandsen Agencies AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23001770
Bygg 1 Maridalsveien 87 Bygg 1 Maridalsveien 87 Fax: 23001772
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961336716
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 20.03.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,85%
Resultat  
  
-100,9%
Egenkapital  
  
43,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.289.000 13.821.000 15.533.000 16.956.000 18.700.000
Resultat: -4.000 443.000 1.458.000 -2.984.000 -587.000
Egenkapital: -579.000 -1.029.000 -1.357.000 -2.433.000 134.000
Regnskap for Gulbrandsen Agencies AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.289.000 13.821.000 15.533.000 16.956.000 18.700.000
Driftskostnader -12.999.000 -12.963.000 -14.011.000 -18.264.000 -18.938.000
Driftsresultat 290.000 857.000 1.522.000 -1.309.000 -237.000
Finansinntekter 106.000 78.000 437.000 292.000 198.000
Finanskostnader -401.000 -492.000 -502.000 -1.968.000 -548.000
Finans -295.000 -414.000 -65.000 -1.676.000 -350.000
Resultat før skatt -4.000 443.000 1.458.000 -2.984.000 -587.000
Skattekostnad 467.000 -114.000 -381.000 416.000 131.000
Årsresultat 463.000 328.000 1.076.000 -2.567.000 -456.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 913.000 462.000 642.000 2.106.000 1.860.000
Sum omløpsmidler 1.893.000 2.245.000 1.668.000 1.572.000 3.402.000
Sum eiendeler 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.678.000 5.262.000
Sum opptjent egenkapital -2.079.000 -1.129.000 -1.457.000 -2.533.000 34.000
Sum egenkapital -579.000 -1.029.000 -1.357.000 -2.433.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 367.000 767.000 1.167.000 1.567.000
Sum kortsiktig gjeld 3.385.000 3.369.000 2.900.000 4.945.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.679.000 5.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.936.000 13.784.000 15.511.000 16.920.000 18.679.000
Andre inntekter 352.000 37.000 22.000 36.000 21.000
Driftsinntekter 13.289.000 13.821.000 15.533.000 16.956.000 18.700.000
Varekostnad -9.063.000 -9.651.000 -10.477.000 -12.802.000 -13.782.000
Lønninger -1.611.000 -1.518.000 -1.086.000 -2.096.000 -1.565.000
Avskrivning -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.290.000 -1.759.000 -2.413.000 -3.331.000 -3.537.000
Driftskostnader -12.999.000 -12.963.000 -14.011.000 -18.264.000 -18.938.000
Driftsresultat 290.000 857.000 1.522.000 -1.309.000 -237.000
Finansinntekter 106.000 78.000 437.000 292.000 198.000
Finanskostnader -401.000 -492.000 -502.000 -1.968.000 -548.000
Finans -295.000 -414.000 -65.000 -1.676.000 -350.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 463.000 328.000 1.076.000 -2.567.000 -456.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 620.000 153.000 268.000 649.000 232.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 62.000 97.000 132.000 168.000
Sum varige driftsmidler 27.000 62.000 97.000 132.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 266.000 248.000 278.000 1.325.000 1.460.000
Sum anleggsmidler 913.000 462.000 642.000 2.106.000 1.860.000
Varebeholdning 1.389.000 1.584.000 1.392.000 948.000 1.014.000
Kundefordringer 284.000 503.000 73.000 357.000 528.000
Andre fordringer 40.000 59.000 146.000 66.000 1.785.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 181.000 86.000 56.000 59.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.893.000 2.245.000 1.668.000 1.572.000 3.402.000
Sum eiendeler 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.678.000 5.262.000
Sum opptjent egenkapital -2.079.000 -1.129.000 -1.457.000 -2.533.000 34.000
Sum egenkapital -579.000 -1.029.000 -1.357.000 -2.433.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 716.000 712.000 920.000 870.000
Sum langsiktig gjeld 0 367.000 767.000 1.167.000 1.567.000
Leverandørgjeld 2.348.000 1.705.000 1.402.000 2.441.000 1.805.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 402.000 346.000 83.000 111.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 635.000 603.000 703.000 1.474.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 3.385.000 3.369.000 2.900.000 4.945.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.679.000 5.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.492.000 -1.124.000 -1.232.000 -3.373.000 -159.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.6 0.3 1.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7
Soliditet -20.6 -58.7 -66.1 2.5
Resultatgrad 2.2 6.2 9.8 -7.7 -1.3
Rentedekningsgrad 0.7 1.7 3 -0.5 -0.1
Gjeldsgrad -5.8 -3.6 -2.7 -2.5 38.3
Total kapitalrentabilitet 14.1 34.5 84.8 -27.6 -0.7
Signatur
14.10.2009
ØISTEIN GULBRANDSEN
Prokurister
14.10.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Øistein GulbrandsenStyreleder59
Nina Backe GulbrandsenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øistein Gulbrandsen100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00