Foreningen Danielsen Videregående Skole
Juridisk navn:  Foreningen Danielsen Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55559800
Nygaten 8 Nygaten 8 Fax: 55559820
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune: www.danielsen-skoler.no
Hordaland Bergen
Org.nr: 989077457
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 05.12.2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,84%
Resultat  
  
-66,56%
Egenkapital  
  
9,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.613.000 60.107.000 60.559.000 61.256.000 59.756.000
Resultat: 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000 958.000
Egenkapital: 4.974.000 4.561.000 3.327.000 5.251.000 5.669.000
Regnskap for Foreningen Danielsen Videregående Skole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.613.000 60.107.000 60.559.000 61.256.000 59.756.000
Driftskostnader -60.287.000 -58.962.000 -62.572.000 -61.801.000 -58.972.000
Driftsresultat 326.000 1.146.000 -2.013.000 -545.000 784.000
Finansinntekter 88.000 91.000 88.000 128.000 174.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans 87.000 89.000 88.000 128.000 173.000
Resultat før skatt 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000 958.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000 958.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.285.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000 14.276.000
Sum eiendeler 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000 14.276.000
Sum opptjent egenkapital 4.974.000 4.561.000 3.326.000 5.251.000 5.668.000
Sum egenkapital 4.974.000 4.561.000 3.327.000 5.251.000 5.669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.428.000 7.685.000 8.679.000 8.603.000 8.608.000
Sum gjeld og egenkapital 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000 14.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.426.000 59.951.000 60.203.000 60.880.000 59.390.000
Andre inntekter 187.000 156.000 356.000 376.000 366.000
Driftsinntekter 60.613.000 60.107.000 60.559.000 61.256.000 59.756.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -41.864.000 -41.743.000 -44.417.000 -43.730.000 -42.203.000
Avskrivning -23.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.400.000 -17.219.000 -18.155.000 -18.071.000 -16.769.000
Driftskostnader -60.287.000 -58.962.000 -62.572.000 -61.801.000 -58.972.000
Driftsresultat 326.000 1.146.000 -2.013.000 -545.000 784.000
Finansinntekter 88.000 91.000 88.000 128.000 174.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans 87.000 89.000 88.000 128.000 173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000 958.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 117.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 117.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 117.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 404.000 221.000 353.000 81.000 51.000
Andre fordringer 662.000 588.000 638.000 618.000 493.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.219.000 11.437.000 11.014.000 13.155.000 13.732.000
Sum omløpsmidler 13.285.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000 14.276.000
Sum eiendeler 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000 14.276.000
Sum opptjent egenkapital 4.974.000 4.561.000 3.326.000 5.251.000 5.668.000
Sum egenkapital 4.974.000 4.561.000 3.327.000 5.251.000 5.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.633.000 1.304.000 1.489.000 1.488.000 1.489.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.366.000 2.069.000 2.419.000 2.486.000 2.564.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.429.000 4.312.000 4.772.000 4.628.000 4.555.000
Sum kortsiktig gjeld 8.428.000 7.685.000 8.679.000 8.603.000 8.608.000
Sum gjeld og egenkapital 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000 14.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.857.000 4.561.000 3.326.000 5.251.000 5.668.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.4 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.7 1.7
Soliditet 37.1 37.2 27.7 37.9 39.7
Resultatgrad 0.5 1.9 -3.3 -0.9 1.3
Rentedekningsgrad 3 5 958.0
Gjeldsgrad 1.7 1.7 2.6 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 10.1 -3.0 6.7
Signatur
09.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge HellemStyreleder48
Harald Berge BreisteinStyremedlem63
Sveinung MoiStyremedlem46
Marta Sortland LeodoStyremedlem32
Solfrid Øvrebø EbbesenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00