Gunhild AS
Juridisk navn:  Gunhild AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91530299
Turveien 6A Turveien 6A Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988294551
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.06.2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,42%
Resultat  
  
-15,05%
Egenkapital  
  
5,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 281.000 294.000 521.000 2.767.000 1.299.000
Resultat: 158.000 186.000 154.000 1.785.000 210.000
Egenkapital: 2.460.000 2.331.000 2.182.000 2.055.000 726.000
Regnskap for Gunhild AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 281.000 294.000 521.000 2.767.000 1.299.000
Driftskostnader -105.000 -88.000 -258.000 -823.000 -817.000
Driftsresultat 176.000 205.000 263.000 1.944.000 482.000
Finansinntekter 3.000 3.000 13.000 16.000 0
Finanskostnader -20.000 -22.000 -121.000 -175.000 -273.000
Finans -17.000 -19.000 -108.000 -159.000 -273.000
Resultat før skatt 158.000 186.000 154.000 1.785.000 210.000
Skattekostnad -30.000 -36.000 -28.000 -456.000 -57.000
Årsresultat 129.000 150.000 126.000 1.329.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.778.000 2.783.000 2.756.000 2.756.000 5.040.000
Sum omløpsmidler 547.000 567.000 578.000 2.194.000 203.000
Sum eiendeler 3.325.000 3.350.000 3.334.000 4.950.000 5.243.000
Sum opptjent egenkapital 2.360.000 2.231.000 2.082.000 1.955.000 626.000
Sum egenkapital 2.460.000 2.331.000 2.182.000 2.055.000 726.000
Sum langsiktig gjeld 789.000 905.000 1.033.000 2.728.000 4.406.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000 114.000 120.000 167.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 3.325.000 3.350.000 3.335.000 4.950.000 5.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.641.000 0
Andre inntekter 281.000 294.000 521.000 1.127.000 1.299.000
Driftsinntekter 281.000 294.000 521.000 2.767.000 1.299.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -5.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -82.000 -258.000 -823.000 -817.000
Driftskostnader -105.000 -88.000 -258.000 -823.000 -817.000
Driftsresultat 176.000 205.000 263.000 1.944.000 482.000
Finansinntekter 3.000 3.000 13.000 16.000 0
Finanskostnader -20.000 -22.000 -121.000 -175.000 -273.000
Finans -17.000 -19.000 -108.000 -159.000 -273.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 150.000 126.000 1.329.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 5.040.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.778.000 2.783.000 2.756.000 2.756.000 5.040.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.778.000 2.783.000 2.756.000 2.756.000 5.040.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 547.000 567.000 578.000 2.194.000 203.000
Sum omløpsmidler 547.000 567.000 578.000 2.194.000 203.000
Sum eiendeler 3.325.000 3.350.000 3.334.000 4.950.000 5.243.000
Sum opptjent egenkapital 2.360.000 2.231.000 2.082.000 1.955.000 626.000
Sum egenkapital 2.460.000 2.331.000 2.182.000 2.055.000 726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 148.000 193.000 252.000 328.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 789.000 905.000 1.033.000 2.728.000 4.406.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 75.000 95.000 104.000 128.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 19.000 16.000 40.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000 114.000 120.000 167.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 3.325.000 3.350.000 3.335.000 4.950.000 5.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 471.000 453.000 458.000 2.027.000 92.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5 4.8 13.1 1.8
Likviditetsgrad 2 7.2 5 4.8 13.2 1.9
Soliditet 7 69.6 65.4 41.5 13.8
Resultatgrad 62.6 69.7 50.5 70.3 37.1
Rentedekningsgrad 8.8 9.3 2.2 11.2 1.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 1.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.2 8.3 39.6 9.2
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunhild TorgersenStyreleder59
Tor Edvard TorgersenStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunhild Torgersen100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00