Konsernregnskap
Firma: Transportsentralen Lillestrøm Sa Organisasjonsnr: 944506330
Postadresse: Postboks 12 Foretakstype: SA
2021 Skedsmokorset Etableringsdato: 17.10.1985
Besøksadresse: Prost Stabels Vei 10 Antall ansatte: 32
2019 Skedsmokorset Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 64835600 Revisor: Slm Revisjon As
Telefaks: 63877430
Aksjekapital: 14 055 000
Web-side: www.tsl.no/  
Beskrivelse 2019   2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 514.137.000 436.180.000
Andre inntekter 314.000 322.000
Driftsinntekter 514.451.000 436.502.000
Varekostnad -470.053.000 -405.031.000
Lønninger -22.244.000 -17.282.000
Lønn daglig leder 2.424.000 2.361.000
Avskrivning -799.000 -486.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.053.000 -12.940.000
Driftskostnader -512.149.000 -435.739.000
Driftsresultat 2.303.000 763.000
Finansinntekter 465.000 1.186.000
Finanskostnader -392.000 -388.000
Finans 73.000 798.000
Skattekostnad -573.000 -375.000
Årsresultat 1.803.000 1.185.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 2.376.000 1.561.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 0 0
Sum anleggsmidler 9.821.000 9.154.000
Varebeholdning 984.000 542.000
Kundefordringer 70.444.000 55.229.000
Andre fordringer 4.653.000 5.454.000
Kasse, bank 6.029.000 6.891.000
Sum omløpsmidler 82.110.000 68.115.000
Sum eiendeler 91.931.000 77.269.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 988.000 878.000
Driftsløsøre 2.550.000 1.749.000
Sum varige driftsmidler 2.550.000 1.749.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.283.000 6.527.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 5.527.000 4.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.750.000 1.294.000
Sum egenkapital 19.832.000 18.265.000
Sum langsiktig gjeld 8.222.000 7.599.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.126.000 5.411.000
Leverandørgjeld 19.931.000 18.987.000
Betalbar skatt 640.000 492.000
Skyldig offentlige avgifter 2.701.000 1.843.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.479.000 24.673.000
Sum kortsiktig gjeld 63.877.000 51.406.000
Sum gjeld og egenkapital 91.721.000 77.120.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 18.233.000 16.709.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3
Soliditet 21.6 23.6
Resultatgrad 0.4 0.2
Rentedekningsgrad 5.9 2
Gjeldsgrad 3.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 3 2.5
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00