Konsernregnskap
Firma: H Østervold AS Organisasjonsnr: 981410157
Postadresse: Austevollshellevegen 67 Foretakstype: AS
5384 Torangsvåg Etableringsdato: 27.12.1999
Besøksadresse: Austevollshellevegen 67
5384 Torangsvåg Bankforbindelse:
Telefon: 21615856 Revisor: Deloitte AS
Aksjekapital: 2 170 000
 
Beskrivelse 2017   2016 2015 2014
         
Resultat        
Salgsinntekter 54.978.000 66.198.000 64.321.000 84.500.000
Andre inntekter 74.876.000 229.000 4.000 7.028.000
Driftsinntekter 129.855.000 66.427.000 64.325.000 91.527.000
Varekostnad 0 0 -19.773.000 -24.295.000
Lønninger -37.932.000 -31.992.000 -19.129.000 -24.690.000
Lønn daglig leder 1.761.000 1.890.000 0
Avskrivning -2.875.000 -10.074.000 -10.336.000 -23.028.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.639.000 -3.241.000 -6.656.000 -6.679.000
Driftskostnader -43.446.000 -45.307.000 -55.894.000 -78.692.000
Driftsresultat 86.409.000 21.121.000 8.432.000 12.836.000
Finansinntekter 8.626.000 655.000 -249.000 5.578.000
Finanskostnader -7.793.000 -3.756.000 -19.975.000 -10.236.000
Finans 833.000 -3.101.000 -20.224.000 -4.658.000
Skattekostnad -19.484.000 -3.821.000 -518.000 -3.977.000
Årsresultat 67.756.000 14.198.000 -12.310.000 4.202.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 87.241.000 18.019.000 -11.792.000 8.179.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 369.000 715.000 441.000 1.360.000
Fast eiendom 20.499.000 20.538.000 20.956.000 21.494.000
Sum anleggsmidler 137.782.000 82.140.000 105.826.000 371.328.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 363.000 448.000 19.000 1.173.000
Andre fordringer 1.430.000 950.000 1.038.000 3.126.000
Kasse, bank 16.037.000 96.478.000 79.716.000 27.279.000
Sum omløpsmidler 17.830.000 97.876.000 80.773.000 31.578.000
Sum eiendeler 155.612.000 180.016.000 186.599.000 402.906.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 27.273.000 29.092.000 30.910.000 236.002.000
Driftsløsøre 0 1.423.000 0 412.000
Sum varige driftsmidler 88.667.000 31.983.000 38.148.000 87.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.841.000 21.066.000 36.768.000 47.925.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 89.277.000 42.305.000 30.007.000 89.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.126.000 1.610.000 4.246.000 2.920.000
Sum egenkapital 91.657.000 44.765.000 46.522.000 118.150.000
Sum langsiktig gjeld 15.126.000 118.277.000 129.246.000 263.920.000
Gjeld til kredittinstitutt 32.235.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.233.000 820.000 790.000 1.738.000
Betalbar skatt 5.968.000 5.526.000 2.325.000 1.590.000
Skyldig offentlige avgifter 3.872.000 8.656.000 5.405.000 7.860.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.519.000 1.972.000 1.312.000 9.649.000
Sum kortsiktig gjeld 48.828.000 16.974.000 10.831.000 20.837.000
Sum gjeld og egenkapital 155.611.000 180.016.000 172.544.000 402.907.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -30.998.000 80.902.000 69.942.000 10.741.000
Likviditetsgrad 1 0.4 5.8 7.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 5.8 7.5 1.6
Soliditet 58.9 24.9 24.9 29.3
Resultatgrad 66.5 31.8 13.1 14.0
Rentedekningsgrad 11.1 5.6 0.4 1.8
Gjeldsgrad 0.7 3 3.0 2.4
Total kapitalrentabilitet 61.1 12.1 4.4 4.6
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00