Konsernregnskap
Firma: Solsenterdrift As Organisasjonsnr: 979909179
Postadresse: Porsmyrveien 3 Foretakstype: AS
4314 Sandnes Etableringsdato: 28.05.1998
Besøksadresse: Porsmyrveien 3 Antall ansatte: 16
4314 Sandnes Bankforbindelse:
Telefon: 45268546 Revisor: Revisjon 1 AS
Telefaks: 51828304
Aksjekapital: 2 000 000
 
Beskrivelse 2010   2009
         
Resultat        
Salgsinntekter 65.581.000 78.661.000
Andre inntekter 1.216.000 594.000
Driftsinntekter 66.797.000 79.255.000
Varekostnad -11.399.000 -18.416.000
Lønninger -14.724.000 -11.768.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -9.449.000 -9.283.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -26.663.000 -32.161.000
Driftskostnader -62.235.000 -71.628.000
Driftsresultat 4.562.000 7.627.000
Finansinntekter 52.000 84.000
Finanskostnader -1.831.000 -1.398.000
Finans -1.779.000 -1.314.000
Skattekostnad -1.020.000 -2.092.000
Årsresultat 1.763.000 4.221.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 2.783.000 6.313.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 0 0
Sum anleggsmidler 47.552.000 41.547.000
Varebeholdning 8.576.000 9.020.000
Kundefordringer 5.660.000 6.724.000
Andre fordringer 841.000 2.228.000
Kasse, bank 1.067.000 1.723.000
Sum omløpsmidler 17.835.000 19.695.000
Sum eiendeler 65.387.000 61.242.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 2.231.000 4.961.000
Sum immatrielle midler 3.226.000 4.961.000
Driftsløsøre 40.751.000 32.657.000
Sum varige driftsmidler 40.751.000 32.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.575.000 3.929.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 7.705.000 8.874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 884.000 620.000
Sum egenkapital 14.621.000 15.789.000
Sum langsiktig gjeld 28.489.000 24.775.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.913.000 9.765.000
Leverandørgjeld 4.161.000 3.231.000
Betalbar skatt 167.000 1.660.000
Skyldig offentlige avgifter 1.718.000 1.290.000
Utbytte -1.600.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.718.000 3.532.000
Sum kortsiktig gjeld 22.277.000 20.678.000
Sum gjeld og egenkapital 65.387.000 61.242.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -4.442.000 -983.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6
Soliditet 22.4 25.8
Resultatgrad 6.8 9.6
Rentedekningsgrad 2.5 5.5
Gjeldsgrad 3.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 7.1 12.6
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00