Konsernregnskap
Firma: Toten Transport AS Organisasjonsnr: 935000165
Postadresse: Postboks 48 Foretakstype: AS
2831 Raufoss Etableringsdato: 16.05.1975
Besøksadresse: Antall ansatte: 87
2830 Raufoss Bankforbindelse: TOTENS SPAREBANK
Telefon: 61151000 Revisor: Deloitte AS
Telefaks: 61151080
Aksjekapital: 520 000
Web-side: www.toten-transport.no/  
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 689.585.000 726.471.000 737.310.000 755.290.000
Andre inntekter 6.959.000 4.359.000 10.836.000 9.442.000
Driftsinntekter 696.544.000 730.830.000 748.146.000 764.732.000
Varekostnad -572.888.000 -607.541.000 -617.012.000 -624.187.000
Lønninger -85.860.000 -88.009.000 -90.931.000 -93.288.000
Lønn daglig leder 0 1.498.000 1.405.000 1.607.000
Avskrivning -7.086.000 -7.677.000 -10.574.000 -9.222.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.250.000 -34.952.000 -35.102.000 -30.015.000
Driftskostnader -702.084.000 -738.179.000 -753.619.000 -756.712.000
Driftsresultat -5.539.000 -7.349.000 -5.473.000 8.021.000
Finansinntekter 9.558.000 10.220.000 6.285.000 6.588.000
Finanskostnader -3.057.000 -2.332.000 -2.253.000 -3.649.000
Finans 6.501.000 7.888.000 4.032.000 2.939.000
Skattekostnad -289.000 -160.000 39.000 -3.553.000
Årsresultat 672.000 380.000 -1.402.000 7.407.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 961.000 540.000 -1.441.000 10.960.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 49.922.000 53.139.000 55.221.000 53.624.000
Sum anleggsmidler 69.900.000 74.395.000 71.806.000 70.235.000
Varebeholdning 0 0 86.000 67.000
Kundefordringer 86.410.000 89.405.000 97.849.000 102.751.000
Andre fordringer 12.407.000 10.967.000 10.879.000 7.560.000
Kasse, bank 11.857.000 9.041.000 15.352.000 19.485.000
Sum omløpsmidler 110.675.000 109.412.000 124.166.000 129.863.000
Sum eiendeler 180.575.000 183.807.000 195.972.000 200.098.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 815.000 1.221.000 1.627.000 4.737.000
Sum immatrielle midler 5.681.000 5.471.000 4.596.000 5.957.000
Driftsløsøre 9.041.000 9.862.000 9.862.000 8.401.000
Sum varige driftsmidler 58.964.000 63.001.000 65.083.000 62.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.255.000 5.922.000 2.127.000 2.253.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 46.534.000 49.107.000 50.394.000 53.057.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum egenkapital 55.854.000 57.906.000 58.240.000 61.111.000
Sum langsiktig gjeld 53.439.000 57.977.000 51.421.000 42.965.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.869.000 0 4.949.000 674.000
Leverandørgjeld 44.425.000 44.184.000 49.409.000 57.304.000
Betalbar skatt 1.314.000 1.013.000 1.321.000 2.325.000
Skyldig offentlige avgifter 5.072.000 6.272.000 7.348.000 8.242.000
Utbytte -1.550.000 -1.608.000 -1.929.000 -2.385.000
Annen kortsiktig gjeld 16.602.000 15.335.000 22.084.000 25.698.000
Sum kortsiktig gjeld 71.281.000 67.924.000 86.312.000 96.023.000
Sum gjeld og egenkapital 171.774.000 175.528.000 188.647.000 192.565.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 39.394.000 41.488.000 37.854.000 33.840.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.4
Soliditet 30.9 31.5 29.7 30.5
Resultatgrad -0.8 -0.7 1
Rentedekningsgrad -1.8 -3.2 -2.4 2.2
Gjeldsgrad 2.2 2.2 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 2.2 1.6 0.4 7.3
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00