Konsernregnskap
Firma: Drønen Havfiske AS Organisasjonsnr: 978637299
Postadresse: Postboks 1975 Nordnes, Foretakstype: AS
5817 Bergen Etableringsdato: 02.05.1997
Besøksadresse: Tråvik 58 Antall ansatte: 1
5384 Torangsvåg Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 56183173 Revisor: Olstad As
Telefaks: 56185660
Aksjekapital: 1 908 985
 
Beskrivelse 2017   2016 2015 2014
         
Resultat        
Salgsinntekter 101.315.000 114.637.000 91.816.000 80.655.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 101.315.000 114.637.000 91.816.000 80.655.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -33.400.000 -38.077.000 -31.399.000 -27.103.000
Lønn daglig leder 1.130.000 1.088.000 1.049.000 1.021.000
Avskrivning -11.945.000 -11.666.000 -9.298.000 -5.481.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.621.000 -24.813.000 -35.047.000 -22.180.000
Driftskostnader -67.966.000 -74.556.000 -75.744.000 -54.764.000
Driftsresultat 33.350.000 40.081.000 16.072.000 25.891.000
Finansinntekter 66.000 36.000 90.000 126.000
Finanskostnader -4.996.000 -5.560.000 -5.871.000 -3.233.000
Finans -4.930.000 -5.524.000 -5.781.000 -3.107.000
Skattekostnad -2.751.000 -4.680.000 4.805.000 -6.201.000
Årsresultat 25.670.000 29.877.000 15.096.000 16.581.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 28.421.000 34.557.000 10.290.000 22.782.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 1.416.000 1.628.000 1.868.000 2.108.000
Sum anleggsmidler 549.780.000 560.296.000 569.038.000 533.535.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 254.000
Andre fordringer 2.140.000 2.321.000 2.399.000 2.042.000
Kasse, bank 6.489.000 9.098.000 7.768.000 7.377.000
Sum omløpsmidler 8.675.000 11.456.000 10.235.000 9.710.000
Sum eiendeler 558.455.000 571.752.000 579.273.000 543.245.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 325.809.000 325.809.000 325.809.000 325.809.000
Driftsløsøre 3.821.000 4.064.000 2.002.000 1.512.000
Sum varige driftsmidler 223.935.000 234.448.000 243.194.000 207.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 39.000 35.000 35.000
Sum investeringer 45.000 37.000 68.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 131.139.000 130.469.000 122.523.000 115.428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 95.026.000 96.914.000 95.750.000 100.555.000
Sum egenkapital 273.510.000 272.840.000 264.950.000 257.854.000
Sum langsiktig gjeld 255.144.000 269.816.000 294.694.000 258.021.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.540.000 955.000 568.000 2.649.000
Betalbar skatt 4.639.000 3.515.000 0 7.988.000
Skyldig offentlige avgifter 9.424.000 11.405.000 9.284.000 7.989.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 698.000 720.000 1.777.000 744.000
Sum kortsiktig gjeld 29.801.000 29.096.000 19.629.000 27.370.000
Sum gjeld og egenkapital 558.454.000 571.751.000 579.272.000 543.245.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -21.126.000 -17.640.000 -9.394.000 -17.660.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.6 0.4
Soliditet 4 47.7 45.7 47.5
Resultatgrad 32.9 3 17.5 32.1
Rentedekningsgrad 6.7 7.2 2.8 8.0
Gjeldsgrad 1 1.1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 6 7 2.8 4.8
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00