Konsernregnskap
Firma: Sandgata 22 As Organisasjonsnr: 923903453
Postadresse: C/O Exact As Verftsgata 2E Foretakstype: AS
7042 Trondheim Etableringsdato: 02.01.1974
Besøksadresse: Verftsgata 2E
7042 Trondheim Bankforbindelse: FOKUS BANK ASA
Telefon: 73884460 Revisor:
Telefaks: 73884480
Aksjekapital: 480 000
Web-side: www.nestestopp.no  
Beskrivelse 2004  
         
Resultat        
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 155.455.000
Varekostnad -81.369.000
Lønninger -35.469.000
Lønn daglig leder 764.000
Avskrivning -1.630.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -37.150.000
Driftskostnader -156.225.000
Driftsresultat -769.000
Finansinntekter 1.595.000
Finanskostnader -990.000
Finans 605.000
Skattekostnad -1.866.000
Årsresultat 6.047.000
Konsernbidrag
Resultat før skatt -164.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0
Fast eiendom 11.243.000
Sum anleggsmidler 15.398.000
Varebeholdning 12.902.000
Kundefordringer 2.813.000
Andre fordringer 1.897.000
Kasse, bank 26.171.000
Sum omløpsmidler 44.342.000
Sum eiendeler 59.740.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill
Sum immatrielle midler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum investeringer
Sum opptjent egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Sum egenkapital 7.537.000
Sum langsiktig gjeld 12.383.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Leverandørgjeld 5.366.000
Betalbar skatt 4.391.000
Skyldig offentlige avgifter 5.414.000
Utbytte -12.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.649.000
Sum kortsiktig gjeld 39.820.000
Sum gjeld og egenkapital 59.740.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 4.522.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 12.6
Resultatgrad -0.5
Rentedekningsgrad 0.8
Gjeldsgrad 6.9
Total kapitalrentabilitet 1.4
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00